Konkurs na najlepszą prace magisterską

Wystartowała XI edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach.

Jeżeli uzyskałeś już tytuł magistra lub doktora, a Twoja praca dyplomowa jest związana z naszym miastem lub przedstawia rozwiązania możliwe do wykorzystania w naszym mieście, to konkurs właśnie dla Ciebie.

Celem konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską” jest zaangażowanie młodych talentów naukowych na rzecz rozwoju miasta oraz promowanie ich osiągnięć.

Na autorów 3 najlepszych prac doktorskich czeka 6000 zł brutto, najlepsze 3 prace magisterskie nagrodzone zostaną kwotą 3000 zł brutto.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w zakładce: „podstawa prawna i regulamin”.

Konkurs ma charakter stały. Laureaci konkursu wyłaniani są corocznie.

Prace na konkurs, wraz z uzupełniającą dokumentacją, należy dostarczyć w terminie do 15 listopada do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, Poznań pl. Kolegiacki 17, pok. 261 (tel. 61 878 57 48, 61 878 57 40)

źródło: http://www.poznan.pl/mim/studia/nagrody-za-prace-magisterskie-i-doktorskie,p,181,182.html

Co roku startują podobne konkursy na terenie całego kraju. Warto obserwować czy nie ma informacji o nowym konkursie na Twojej uczelni. Nie dość, że można wygrać niemałe pieniądze to jeszcze można uzyskać coś więcej, co bardzo liczy się na uczelni, mianowicie rozgłos i renomę. Jest to mile widziane zwłaszcza gdy chce się kontynuować karierę na uczelni, czyli na niej pracować, rozwijać się

Przemyślcie to bo warto.

Czytaj więcej

Wytyczne uczelni

Wytyczne uczelni

Każda uczelnia ma inne wytyczne. Zazwyczaj są to różnice nieznaczne.
Poniżej zaprezentowano wytyczne paru uczelni, które można uznać za pomoc przy pisaniu prac dyplomowych.

Uczelnia I

Tematyka pracy powinna być zgodna z kierunkiem i specjalnością.
Praca pisana jest w formie bezosobowej.
Zalecana objętość: praca licencjacka od 40 do 70 stron, praca magisterska od 70 do 100 stron.
Postać graficzna pracy
Praca powinna być pisana dwustronnie na białym papierze o formacie A4.
Marginesy: górny 25 mm, dolny 25 mm, prawy 25 mm, lewy 35 m
Rozmiar czcionki 12 – Times New Roman.
Odstęp między wierszami (interlinia): 1,5 wiersza
Tekst pracy pisany jest z uwzględnieniem rozdziałów, podrozdziałów, akapitów, przypisów, cytowania, źródeł, rysunków i tabel.
Numeracja strony (paginacja): obowiązuje numeracja ciągła od pierwszej (tytułowej) strony, na której nie umieszcza się numeru. Stosuje się cyfry arabskie. Numerację umieszcza się w prawym dolnym rogu.
Przypisy
Przypisy znajdują się u dołu strony, a ich numeracja jest ciągła w ramach całej pracy.
Przypisy w tekście numerowane są jako indeksy górne.
Jeżeli przypis dotyczy jednego słowa zamieszczonego w tekście, to należy go stawiać bezpośrednio po nim, natomiast w przypadku, gdy dotyczy całego fragmentu tekstu, to umieszcza się na końcu ostatniego zdania np. cytatu.
Przypisy dotyczące pozycji zwartych:
Od 2 do 3 autorów –
R. Davidson, B. Cope: Turystyka biznesowa. Warszawa 2003, s. 10.
Powyżej 4 autorów –
W. Baka i in.: Planowanie gospodarki narodowej. Warszawa 1976, s. 20
Przypisy dotyczące części pozycji zwartych:
S. Owsiak: Finanse publiczne: teoria i praktyka. [W:] Finanse publiczne w okresie
transformacji w Polsce. Red. J. Kowalski. Warszawa 1999, s. 27-28
Przypisy dotyczące pozycji zwartych pod redakcją:
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. (Red.) K. Kukułka, Warszawa 2003,
s. 20.

Przypisy dotyczące artykułu w czasopiśmie:
M. Gałuszka: Usługi finansowe. „Rzeczpospolita” 23 kwietnia 2005, nr 77 (1900), s. 13.

Uczelnia II- Wytyczne uczelni

I. Wymogi edytorskie
Maszynopis pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej powinien spełniać następujące wymagania:
1. Format arkusza papieru: A4 (pisane dwustronnie, za wyjątkiem strony tytułowej i oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy).
2. Czcionka: Times New Roman (Arial) wielkość 12 pkt.
3. Odstęp między wierszami: 1,5 wiersza
4. Marginesy:
górny – 2,5 cm
dolny – 2,5 cm
lewy – 3,5 cm,
prawy – 1,6 cm
5. Stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów).
6. Każdy akapit rozpocząć wcięciem 0,5 cm.
7. Wszystkie strony pracy są ponumerowane, a numer znajduje się u dołu strony,
8. Przypisy bibliograficzne należy zapisywać w systemie harwardzkim

Dział dotyczący wytycznych polskich uczelni będzie uzupełniany. Możecie wysyłać nam wytyczne dotyczące pisania prac licencjackich i pisania prac magisterskich swoich uczelni.

Czytaj więcej

Czy bać się plagiatu?

Czy bać się plagiatu?

Prawa autorskie chronione są przez przepisy prawa karnego, które mają na celu ochronę interesu publicznego i prawa cywilnego, które uwzględniają interesy prywatne.
Przestępstwo plagiatu określone zostało w art.115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Polega ono na przywłaszczeniu sobie autorstwa bądź wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości czy też części cudzego utworu tudzież artystycznego wykonania. Czy bać się plagiatu?

Plagiat jest to czyn ścigany w trybie prywatnoskargowym, czyli pokrzywdzony aby zainicjować postępowanie musi złożyć prywatny akt oskarżenia. To przestępstwo jest kwalifikowane jako występek (ponieważ czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 3) czyli sądem właściwym będzie sąd rejonowy, właściwy dla miejsca w którym ten czy popełniono.

Plagiat (łac. plagium, kradzież) – pojęcie z zakresu prawa autorskiego oznaczające skopiowanie cudzego utworu (lub jego części) wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa poprzez ukrycie pochodzenia splagiatowanego utworu. Może być nim obraz, grafika, fotografia, piosenka, wiersz, praca magisterska, praca doktorska, publikacja naukowa jak również gra komputerowa. W Polsce istnieje rozbudowany czarny rynek prac naukowych pisanych na zamówienie, w tym przez pracowników uczelni. Plagiat jest szczególnie niechlubnym przestępstwem, dyskwalifikującym autora całkowicie do uczestnictwa w środowisku naukowym. Dotyczy to zarówno studentów, jak i pracowników naukowych. Plagiat polega na kopiowaniu cudzych pomysłów i tekstów – jest to kradzież idei.

źródło: Wikipedia

Czy bać się plagiatu? Tak, zdecydowanie tak. Plagiat może być czynnikiem, dzięki któremu Twoja praca zostanie odrzucona na uczelni. Musisz znać wartość dopuszczalne plagiatu na swojej uczelni i w razie plagiatu tak zmieniać tekst by plagiatu nie było lub stawał się coraz to mniejszy. Jeśli masz łeb na karku to będziesz miał te uwagi na względzie i wtedy możesz być spokojny, że nic złego nie stanie się z Twoją pracą. Zasada jest taka, jeśli piszesz samodzielnie, z głowy, nie spisujesz i nie kopiujesz, to możesz czuć się bezpieczny. Tylko wtedy pisanie prac jest rzetelne.
Zmniejsz szybko samodzielnie plagiat w pracy:
http://pisanieprac.co/ebook/

Czytaj więcej