CORAZ CIEPLEJ CORAZ TRUDNIEJ PISAĆ PRACE

Nadchodzą (miejmy nadzieję) cieplejsze dni. Przyroda budzi się do życia, słońce coraz intensywniej świeci, za oknem pięknie a w Twojej głowie ciągle mętlik. Jest coraz później, bo czas ciągle mija i do obrony zostało już bardzo, ale to bardzo mało czasu.

Czujesz, że pojawia się coraz większy stres i coraz więcej chaosu w przygotowaniach do pisania prac.

Znów to samo: za mało ruchu, śmieciowe jedzenie, brak organizacji czasu przez co czasu na to, co konieczne do zrobienia brak. Nerwy, nerwy, nerwy bo nie nadążasz. Myślisz, że jak już przyjdą ciepłe dni to jakoś się poskładasz, będzie lepiej, łatwiej.

I co się okazuje? Cieplejsze dni tylko bardziej Cię rozleniwiły. Co prawda czujesz się bardziej zadowolony z życia ale to nie przekłada się na wyniki w pisaniu. Właściwie to jest już naprawdę źle. Dni do obrony można już swobodnie liczyć na palcach dwóch rąk. Miałeś się przygotować na 10 kwietnia?  To już zaraz. Więc: nie stój, nie czekaj, co zrobić? Napisz!!!

Napisz w końcu swoją pracę magisterską. Pobudka. Skup się!

Bo w końcu się nie obronisz i to już nie będzie błahe niepowodzenie czy chwilowe zmartwienie. To będzie regularna klęska.

Mówisz, że bardzo się stresujesz. A stres szkodzi zdrowiu. Ale chyba sam sobie na ten stres zapracowałeś? (czy nie?). Zabrakło Ci determinacji i samozaparcia? A może jeszcze jesteś mentalnym dzieckiem i nie podchodzisz do życia poważnie, a stres bierze się tylko ze wstydu, co powiedzą inni kiedy Twoja obrona pracy magisterskiej znów odsunie się z czasie?

A może po prostu nie byłeś na tyle kreatywny, przygotowany merytorycznie i ciągle nie umiesz pisać i to wszystko właśnie z tego powodu. Na 10 dni przed czasem przypomniałeś sobie, że nie umiesz pisać, że to Ci nigdy nie wychodziło, nie mówiąc już o pisaniu takiej „cegły” jak praca magisterska.

No to może w końcu się ocknij i zacznij coś z tym robić. Żeby wizja apokaliptyczna jaką tu opisuję nie stała się Twoim udziałem.

Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji, trzeba tylko je znaleźć… Pisanie prac czas zacząć!

Czytaj więcej

Autorskie prawa osobiste i materialne

Na treść prawa autorskiego składają się prawa osobiste i majątkowe. Wartością podlegającą ochronie zapewnianej przez autorskie prawa osobiste jest ochrona więzi twórcy łączącej go z dziełem. Precyzuje to art. 16 UPAPP, w którym zapisano, że jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. Prawa osobiste w szczególności obejmują:
• prawo do autorstwa utworu;
• prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;

• prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
• prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
• prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Do innych praw autorskich osobistych zaliczono też prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z powodu istotnych interesów twórczych, prawo wprowadzania zmian w dziele w ramach nadzoru autorskiego, prawo żądania udostępnienia egzemplarza dzieła. prawo decydowania o losach oryginału utworu plastycznego w przypadku podjęcia przez właściciela decyzji o jego zniszczeniu.
Autorskie prawa osobiste są nieograniczone w czasie. Wyprowadzany jest z tego wniosek, że podlegają ochronie także po śmierci twórcy. Jeżeli zmarły twórca nie wyraził innej woli, z powództwem o ich ochronę może wystąpić małżonek, a w razie jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa. Jeżeli zmarły twórca nie wyraził innej woli, osoby te są uprawnione w tej samej kolejności do wykonywania autorskich praw osobistych zmarłego twórcy. Z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych może również wystąpić stowarzyszenie twórców właściwe ze względu na rodzaj twórczości lub organizacja zbiorowego zarządzania, która zarządzała prawami autorskimi zmarłego twórcy.
Oprócz autorskich praw osobistych twórcy przysługują również prawa majątkowe. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Ustawa kreuje więc na rzecz twórcy quasi -właścicielski monopol pozwalający twórcy określać sposób korzystania z przedmiotu prawa autorskiego. Na jego podstawie twórca ma prawo do swobodnego rozporządzania majątkowymi uprawnieniami i do podejmowania „wszelkich czynności prawnych zmierzających do umożliwienia innym podmiotom eksploatacji dzieła i do czerpania przez twórcę korzyści ekonomicznych z takiej eksploatacji”. Prawa majątkowe obejmują prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Prawo autorskie dotyczy także takich czynności jak pisanie prac. I nie ma to znaczenia o jaką dziedzinę chodzi (prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie czy pedagogika). Prawo autorskie jest dotyczy wszystkich dziedzin życia.

Czytaj więcej

Poradnik „Jak napisać pracę dyplomową i uniknąć plagiatu” już dostępny

Z przyjemnością informujemy, że pojawił się pierwszy w Polsce poradnik „Jak napisać pracę dyplomową i uniknąć plagiatu”. Jest on od teraz dostępny. Więcej informacji dowiesz się pod tym adresem: http://pisanieprac.co/ebook/

Jest to zestaw porad dla każdego studenta, ucznia, pracownika naukowego, copywritera, dziennikarza czy kogokolwiek, kto pisze teksty, które nie mogą być plagiatem. Dzięki niemu każdy kto ma problem z plagiatem dostaje pomocne narzędzie by samodzielnie zlikwidować plagiat w każdej pracy, każdym tekście, w każdej możliwej formie pisemnej. Dzięki wiedzy zawartej w tym wydawnictwie można szybko i zupełnie bezboleśnie poradzić sobie z problemem plagiatu wszędzie gdzie on występuje.

Aby dowiedzieć się więcej wejdź tutaj. Tam znajdziesz bardziej obszerny opis. Na pewno jest to pomoc na czasie. Nie tylko ze względu na zbliżający się coraz większymi krokami czas pisania prac dyplomowych, ale i ich bronienia. Nie daj się zaskoczyć plagiatem w swojej pracy. Wiedzę zawartą w poradniku możesz wykorzystać przy pisaniu lub poprawianiu wysokich współczynników plagiatu w następujących pracach dyplomowych: prace magisterskie, prace licencjackie, prace inżynierskie. Właściwie nic nie stoi na przeszkodzie by poprawiać także prace zaliczeniowe, które coraz częściej są także sprawdzane pod kątem plagiatu. Zresztą lepiej chuchać na zimne.

Poradnik „Jak napisać pracę dyplomową i uniknąć plagiatu” może być Twoją własnością już dzisiaj. To atrakcyjna pomoc dla osób, które samodzielnie piszą swoją prace, ale obawiają się zbyt dużych współczynników w ostatecznym sprawdzeniu. Wiedz, że możesz nad tym panować. Możesz mieć pod kontrola wszelkie współczynniki. Nic Cie nie zaskoczy. A przecież pewność przed oddaniem pracy dyplomowej do sprawdzenia to konieczność. No chyba, że lubisz takie „nerwowe atrakcje”.

Poradnik to remedium na wzrastający problem plagiatu na polskich uczelniach. Każdy w łatwy, czytelny sposób uzyska wskazówki co powinien robić by spać spokojnie i nie martwić się jak jego koledzy czy plagiat będzie duży, czy tez mały.

Ten dylemat może już nie być Twoim zmartwieniem.

Czytaj więcej

Nowa funkcjonalność na stronie

Wychodząc naprzeciw klientom i ogłoszeniodawców dodaliśmy nowa funkcjonalność ogłoszeń. Właściwie nawet dwie. Po pierwsze klient wysyłając zapytanie może teraz dodać załącznik, np. skan którego nie chce mu się przepisywać. Podobnie ogłoszeniodawca dodając nowe ogłoszenie może dodać dowolny załącznik, który będzie się wyświetlał obok jego ogłoszenia. Można zostawiać załącznik w takich kategoriach jak: prace magisterskie, prace licencjackie, prace zaliczeniowe i prace inżynierskie. Oczywiście zawartość załącznika jest dowolna, ale nie może on łamać regulaminu strony. Jeśli tak się stanie administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia takiego załącznika.

Możecie w komentarzach zostawić wiadomość czy to rozwiązanie jest przydatne.

Miłej i owocnej bytności na stronie.

 

Czytaj więcej

Podmiot prawa autorskiego

Tym razem parę słów dotyczących prawa autorskiego w kontekście pisania prac. Niebawem zamieścimy więcej artykułów dotyczących tej tematyki. Podmiotem prawa autorskiego jest twórca. Może nim być wyłącznie osoba fizyczna. Zasada, według której prawo autorskie przysługuje twórcy, obejmuje zarówno autorskie prawa osobiste, jak i autorskie prawa majątkowe. W UPAPP zastrzeżona została możliwość odstępstwa od zasady przysługiwania praw autorskich twórcy („o ile ustawa nie stanowi inaczej”). Należy podkreślić, że to zastrzeżenie nie dotyczy praw osobistych, które chronią nieograniczoną w czasie wieź twórcy z utworem, są nierozerwalnie związane z twórcą i nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu. Dotyczy ono wyłącznie praw majątkowych. Mogą one przejść na osobę inną niż twórca w sytuacjach przewidzianych w ustawie oraz wskutek nabycia tego prawa od twórcy na drodze umownej lub w drodze dziedziczenia. Wyjątki od zasady, według której autorskie prawa majątkowe przysługują twórcy, dotyczą utworów zbiorowych (np. encyklopedii lub publikacji periodycznej). Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego przysługują producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie – ich twórcom. Domniemywa się, że producentowi lub wydawcy przysługuje prawo do tytułu. Wyjątkowa regulacja dotyczy też programów komputerowych. Prawa majątkowe do programu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują bowiem pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.
Z punktu widzenia działalności marketingowej przedsiębiorcy istotna jest również kwestia tzw. utworów pracowniczych. UPAPP przewiduje, że jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Każdy kto pisze prace magisterską czy inna dyplomową powinien mieć świadomość powyższych faktów. Pisanie prac nie powinno bowiem naruszać prawa autorskiego. W związku z powyższym każdy autor, nawet osoba, która napisze prace magisterska jest chroniona tym prawem. Pamiętaj o tym.

 

Czytaj więcej