Nauki o administracji

Administracja publiczna może być postrzegana jako złożone zjawisko społeczne. Zatem nauki mające za przedmiot tę administrację są naukami społecznymi. Odnosząc się do katalogu tych dyscyplin, za punkt wyjścia można przyjąć klasyczną triadę nauk o administracji (XIX w.). Przyjęte w odniesieniu do trójpodziału nauk założenie jest następujące: administracja publiczna to zjawisko społeczne, na które składają się trzy elementy:

1) fakty,
2) normy,
3) wartości.
Odpowiednio do tego wyodrębniono trzy dyscypliny naukowe zajmujące się tym samym obiektem (administracja publiczną), ale odznaczające się różnymi aspektami badawczymi:
1) naukę administracji – mającą za przedmiot element faktyczny,
2) naukę prawa administracyjnego – badającą element normatywny,
3) naukę polityki administracyjnej – zajmującą się elementem aksjologicznym.
Nauka prawa administracyjnego ma za przedmiot badania normy postępowania o szczególnych cechach, wynikające
z przepisów prawa powszechnie lub wewnętrznie obowiązującego, odnoszące się do administracji publicznej rozumianej podmiotowo i przedmiotowo. Wskazane reguły zachowania dają się wyrazić za pomocą wzorcowej formuły: kto, w jakich warunkach, jak powinien (może) postąpić. Ponadto norma prawna odznacza się następującymi cechami:
1) abstrakcyjnością – wzór zachowania ustalany jest przez odwołanie się do rodzajowych, a nie konkretnych jego cech. Obejmuje on nie zachowanie jednorazowe, niepowtarzalne, ale takie, które zdarzyć się może w nieprzewidzianej z góry liczbie przypadków;
2) generalnością – reguła postępowania dotyczy pewnej kategorii adresatów wskazanych przez powołanie się na ich cechy rodzajowe (np. „każdy, kto”, obywatele, studenci, właściciel rzeczy), nie zaś adresata indywidualnego, określonego co do tożsamości (chociaż niekiedy faktycznym adresatem może być jedna osoba, np. Prezydent RP).
Z kolei nauka polityki administracyjnej bada i opisuje wartości (cele, zadania), dla których realizacji jest powołana administracja publiczna, wskazuje sposoby urzeczywistniania tych wartości (osiągania celów) oraz rozstrzygania konfliktów między nimi. Jednym z ważniejszych zagadnień polityki administracyjnej są plany, a zatem określone programy działania dla administracji, które zakładają realizację określonych celów za pomocą prawnych i pozaprawnych środków, jakimi dysponuje administracja publiczna. Dodatkowo podkreśla się wagę oceny (weryfikacji, wartościowania) ustalonego programu oraz środków służących jego wprowadzeniu w życie.
Współcześnie zwraca się uwagę na to, że oprócz nauk objętych klasycznym trójpodziałem nauk administracyjnych, także inne dyscypliny zajmują się badaniami nad administracją publiczną, która jednak w tym przypadku stanowi jedynie fragment szerzej zakreślonego przedmiotu badawczego tych nauk.

Warto to wiedzieć jeśli interesuje Cię pisanie prac z administracji. Z administracji można pisać prace magisterskie i prace licencjackie.

Czytaj więcej

Majówkowe grillowanie

Nie skłamię, jeśli stwierdzę, że większość studentów jest już myślami w okolicach 1 maja i myśli o relaksie. Jeśli pogoda dopisze większość żaków spędzi ten czas na łonie przyrody relaksując się. I bardzo słusznie, bo to najlepszy moment by wyrwać się z tego kieratu codziennych obowiązków związanych ze studiowaniem, nauką i pracą. Trzeba złapać słońca, które napełni Was kreatywną energią do działania. To czas, gdy pisanie prac nie jest ważne. I tak właśnie postanówcie – przez te parę dni nie zaglądajcie do komputera, nie ślęczcie nad książkami, nie odrabiajcie zaległości. Tylko błogie lenistwo, relaks, odpoczynek, luźne rozmowy.

Żeby organizm fajnie się zregenerował powinniście też trzymać się jednej zasady: mało pić alkoholu (wiem, wiem, takie właśnie mieliście plany), ale faszerować się warzywami i owocami. Oczywiście w naszej „kulturze” łatwiej jest położyć na grillu kawał świni, najlepiej tłusty i zalać je różnymi sosami z Biedronki, ale spróbujcie może czegoś innego.  Każdy lubi szaszłyki – może więc zaskoczysz swoje towarzystwo warzywnym szaszłykiem pełnym smaku i aromatu?

Warzywa, które dobrze jest grillować to: papryka, cebula, pieczarki, cukinia, a nawet pomidor. Pomidory można faszerować i położyć na grillu. Cukinię możesz godzinę wcześniej przyprawić – dobrze komponuje się z solą himalajską, pieprzem cayenne i kurkumą. Zresztą taka dawka antyoksydantów przyda Ci się przed dawką tłustego mięcha, które na pewno i tak pojawi się na grillu. Oczywiście majówka nie jest od tego by sobie odmawiać, umartwiać się i jeść ascetyczne potrawy, ale takie warzywa mogą być bardzo ciekawą odmianą.

Smacznego

Czytaj więcej

Tematyka pracy dyplomowej

Zaleca się, żeby przy wyborze tematyki pracy dyplomowej studenci uwzględniali nie tylko zainteresowania, lecz przede wszystkim osobiste uzdolnienia, predyspozycje intelektualne, umiejętności oraz możliwości działania i warunki organizacyjne danej uczelni. Zdarza się, iż dyplomantom brakuje samokrytycyzmu i – przeceniając własne możliwości – wybierają tematykę seminaryjną, której potem nie są w stanie sprostać. Funkcjonuje wiele  powodów tego zjawiska. Po pierwsze studenci redagują, pracę dyplomową częstokroć z przedmiotów kierunkowych, poznawanych dopiero podczas ostatniego roku studiów. Wykazują zatem nikłą orientację w obrębie specjalistycznych zagadnień. Po drugie wiele tematów, znajdujących się w wykazach seminaryjnych, dotyczy aktualnej działalności badawczej jednostek uczelnianych (zakładów czy katedr), z których wywodzą się promotorzy. Sugerowana przez nich tematyka prac traktuje o problemach nowatorskich, nieudokumentowanych w opracowaniach naukowych. Dlatego w fazie realizacji pracy dyplomanci doznają rozczarowań z powodu braku literatury przedmiotowej, niedostatku publikacji związanych bezpośrednio z tematyką seminaryjną. Po trzecie niekiedy promotorzy proponują zbyt obszerną tematykę prac. Dyplomanci nie radzą sobie z nagromadzeniem zbyt wielu szczegółowych zagadnień, które należy poddać analizie czy nazbyt szerokim zakresem źródeł. A zatem niezbędna okazuje się należyta troska promotorów o odpowiednie dobieranie tematyki prac i jej dostosowanie do możliwości seminarzystów. Nad odpowiednim poziomem tematyki seminaryjnej czuwają zresztą Rady Wydziałów bądź Rady Instytutów. Należy dbać zwłaszcza o to, aby tematy w wykazach seminaryjnych wyznaczały jak najbardziej konkretny zakres podejmowanej problematyki badawczej

Czytaj więcej

Prace dyplomowe – rodzaje

Prace dyplomowe są pisane na koniec studiów. Ze względu na charakter studiów i tytuł nadawany po ich ukończeniu wyróżnia się następujące rodzaje prac:
• prace inżynierskie – politechniczne studia wyższe zawodowe, nagrodzone tytułem inżyniera;
• prace licencjackie – niepolitechniczne studia wyzsze zawodowe, tytuł licencjata;
• prace magisterskie – studia wyższe, tytuł magistra.
Z uwagi na zawartość merytoryczną metodyka akademicka rozróżnia następujące typy prac dyplomowych:
• prace teoretyczne – powstają na podstawie tzw. wtórnych materiałów źródłowych, tj.opublikowanych opracowań naukowych; zadanie dyplomanta sprowadza się do ich zgromadzenia i uporządkowania w celu usystematyzowania lub wzbogacenia teorii danej dyscypliny naukowej; ten rodzaj prac rozwija tzw. badania podstawowe (poznawcze); przyczynia się niekiedy do formułowania nowych praw naukowych, koncepcji teoretycznych;
• prace empiryczne – opierają się one na tzw. pierwotnych materiałach źródłowych, czyli opracowaniach, które nie były publikowane; rozwijają badania stosowane, w których formułowane są wnioski do praktycznego zastosowania; służą poprawie efektywności działań praktycznych;
• prace monograficzne -zakres przedmiotowy obejmuje ograniczoną liczbę obiektów badanych (od jednego do kilku); zawieraj ą natomiast wszechstronną i wnikliwą analizę oraz opis wszelkich czynników dotyczących badanego obiektu (organizacji, zjawiska, procesu itp.);
• prace wycinkowe – zakres przedmiotowy (zbiór analizowanych czynników) jest węższy, ale prace dotyczą większej liczby badanych obiektów, szerszego zasięgu terytorialnego bądź dłuższego przedziału czasowego badań;
• prace eksperymentalne – to prace, które dotyczą analizy wybranych zjawisk, zmierzają do uzasadnienia przyjętej hipotezy badawczej; opierają się na opracowanej wcześniej metodologii badań eksperymentalnych; zawierają zestawienia wyników pomiarów, a także wnioski z analizy uzyskanych wyników;
• prace projektowe – dotyczą planów i projektów realizowanych na podstawie stanu badań w danej dziedzinie (ustaleń teoretycznych i osiągnięć metodologicznych); tematyka tego rodzaju prac skupia się wokół takich zagadnień, jak np.: plan strategii marketingowej, plan badań marketingowych, projekt kampanii reklamowej, projekt systemu identyfikacji wizualnej itp.

Pisanie prac z każdej z tych kategorii jest inne.  Innych umiejętności wymagają prace licencjackie, zgoła odmiennych prace inżynierskie. Prace dyplomowe powinny być pisane rzetelnie, uczciwie, należy tez koniecznie wystrzegać się plagiatu, zadbać by były to opracowania jak najbardziej autorskie.

Czytaj więcej

Cel pracy

Tym razem zastanowimy się czym jest cel pracy dyplomowej. Coraz częściej jest wymagany w pracy, ponieważ promotor sprawdza w ten sposób zdolność samodzielnego myślenia przez studenta. Praca dyplomowa ma być zwieńczeniem procesu edukacyjnego wyższej uczelni. Powinna dokumentować, że absolwent danego kierunku studiów należycie poznał zagadnienia wybranej dyscypliny naukowej w zakresie:
• dotychczasowego dorobku teoretycznego;
• metod badawczych danej gałęzi nauki.
Praca dyplomowa służy do oceny wiedzy i umiejętności studenta. Jest swego rodzaju instrumentem diagnostycznym, który ma wykazać:
» w jakim stopniu absolwent przyswoił umiejętność pisania prac naukowych z dyscypliny, będącej przedmiotem studiów;
• czy opanował materiał badawczy (literaturę wybranej dyscypliny, inne materiały źródłowe);

• czy rozumie założenia metodologiczne studiowanej dyscypliny;
• czy potrafi posługiwać się praktycznie metodami badawczymi;
• czy ujawnia przygotowanie do pracy zawodowej zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów.
Proces przygotowywania pracy dyplomowej powinien spełniać następujące cele dydaktyczne:
• opanowanie literatury naukowej w zakresie opracowywanej tematyki;
• pogłębienie znajomości przedmiotu studiów;
• przyswojenie terminologii specjalistycznej i właściwe posługiwanie się nią w toku wywodów;
• zapoznanie się (w stopniu przynajmniej ogólnym) z metodami pracy naukowej;
• zdobycie umiejętności analizowania i dostrzegania prawidłowości w obserwowanych zjawiskach;
• przyswojenie naukowego sposobu prowadzenia wywodu (dowodzenia, argumentowania, streszczania poglądów innych autorów, prezentowania istoty polemik naukowych), logicznego rozumowania, precyzyjnego posługiwania się stylem naukowym;
• nabycie samodzielności w zdobywaniu informacji, umiejętnym wykorzystaniu źródeł, rozszerzaniu zasobu wiedzy z danej specjalności;
• opanowanie umiejętności dokumentowania faktu wykorzystania cudzego dorobku;
• wdrożenie studenta do posługiwania się nabytą wiedzą w praktyce, wiązania zagadnień teoretycznych z problemami praktyki.

Taki właśnie jest cel pracy dyplomowej.

Czytaj więcej