Przykładowe tematy prac inżynierskich automatyka robotyka

Dziś po raz kolejny oferujemy Wam kolejną listę propozycji przy pracach inżynierskich. Tym razem przykładowe tematy prac inżynierskich automatyka robotyka.

Tematy te mogą posłużyć Wam jako pomysły do dalszego rozwijania.

Tematy prac inżynierskich automatyka robotyka

Automatyka i robotyka

 

Regulator parametrów środowiskowych ze sterownikiem PLC

Projekt układu kontroli dostępu wykorzystujący sterownik PLC

Inteligentna sygnalizacja świetlna

Stanowisko do automatycznego napełniania naczyń o regulowanej pojemności

Projekt skanera 3D otoczenia robota mobilnego

Projekt sterowania dźwigiem suwnicowym z wykorzystaniem sterownika PLC

Projekt automatycznego sterowania klimatyzatorem pomieszczenia z użyciem mikrokontrolera

Automatyzacja łupaka do drewna

Automatyzacja wybranego procesu produkcyjnego z wykorzystaniem sterownika Siemens

Automatyzacja procesu odzysku ciepła skraplania z instalacji schładzania mleka w gospodarstwie rolnym

Automatyzacja procesu odzysku ciepła w skraplaczu klimatyzacji domu jednorodzinnego

Zautomatyzowane stanowisko pomiarowe do badania charakterystyk prądowo-napięciowych elementów elektronicznych

Automatyzacja i regulacja parametrów środowiskowych w oborze trzody chlewnej

Pomiar i symulacja przebiegów pulsacji ciśnienia w układzie sterowania hydraulicznego

Opracowanie programu sterowania dwuosiową maszyną wytrzymałościową w środowisku LabView

Projekt i budowa prototypu harvestera energii z wykorzystaniem efektu magntokalorycznego

Aplikacja mobilna sterowania i kontroli podstawowych elementów i układów automatyki z zastosowaniem sieci bezprzewodowej

Opracowanie koncepcji rozwiązania szybkiego zakładania plandeki w naczepach kurtynowych

Wyznaczanie parametrów modelu sprężysto-plastycznego dla stali austenitycznej z przemianą martenzytyczną

Identyfikacja parametrów sprężystych kompozytu zbrojonego włóknami na podstawie eksperymentu

Projekt stanowiska do zautomatyzowanego monitorowania procesu zgrzewania rezystancyjnego punktowego

Programowanie równoległe: implementacja i porównanie szybkich algorytmów mnożenia macierzy.

 

Życzymy owocnej pracy.

Jeśli jednak napotkacie problemy, możecie odezwać się do specjalistów:

PRACE INŻYNIERSKIE ROBOTYKA, AUTOMATYKA, MECHATRONIKA kompleksowa pomoc 508160696

Z czystym sumieniem możemy ich polecić

Czytaj więcej

Przykładowe tematy prac licencjackich z marketingu

Dziś przygotowaliśmy Wam przykładowe tematy prac licencjackich z marketingu. Mogą się stać inspiracją do dalszych Waszych poszukiwań, ale możecie też wybrać sobie po prostu jeden z nich. Oto one:

Tematy prac licencjackich z marketingu

Wybrane problemy marketingu na rynku nieruchomości.

Wybrane problemy promocji firmy.

Kampanie reklamowe – tworzenie, prowadzenie, efektywność.

Promocja i ocena otwartych funduszy.

Reklama w przedsiębiorstwie handlowym.

Rola ceny w marketingu usług.

Franchising jako metoda zdobywania rynku.

Marketing organizacji non-profit.

Metody pozyskiwania lojalności klientów.

Marketing usług.

Rola personelu w kształtowaniu wizerunku organizacji.

Efektywność działań marketingowych na rynku.

Reklama telewizyjna w oczach gimnazjalistów w szkole XXX.

 

Poniżej inne ciekawe tematy prac licencjackich z marketingu:

 

Działania marketingowe w przedsiębiorstwie agroturystycznym.

Marka w działalności podmiotu na przykładzie wybranych branż

Strategia cenowa podmiotów produkcyjnych.

Proces tworzenia opakowania na przykładzie produktów firmy.

Rynek usług leasingu w Polsce.

Opracowanie biznes planu rozwoju przedsiębiorstwa.

Rynek pracy i poziom bezrobocia w wybranych regionach.

Badania marketingowe w procesie powstawania firmy.

Wpływ kredytów inwestycyjnych na rozwój MSP na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

Rola Internetu w działalności handlowo-usługowej.

Wieloletnie plany inwestycyjne jako czynnik rozwojowy regionu.

Efektywność a atrakcyjność reklam.

Event marketing jako przykład nowoczesnego narzędzia marketingu.

Innowacje produktowe jako narzędzie marketingu.

 

A tu bonus

Przykładowe tematy prac magisterskich z marketingu:

 

Marka kraju jako istotny element dokonywania wyborów przez konsumentów.

Marketing czasopism jako środków masowego przekazu.

Marketing jako element rynkowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem.

Marketing partyzancki – na przykładzie polskich przedsiębiorstw.

Marketing polityczny w prezydenckich / samorządowych kampaniach wyborczych.

 

Możecie sami wykorzystać z propozycji. Możecie tez skorzystać z pomocy specjalisty.

Godnym polecenia jest na pewno to ogłoszenie:

PISANIE PRAC – terminowość, profesjonalizm, jakość za przystępną cenę, raty, poprawki i antyplagiat w cenie

 

Zapraszamy na naszą stronę www.pisanieprac.co

 

Czytaj więcej

Układ pracy dyplomowej

Wstęp oraz wnioski końcowe umieszcza się w spisie treści, ale bez numeracji i podziału na fragmenty ich treści. Każdy kolejny rozdział należy rozpoczynać od nowej strony, zaczynając pisanie treści na wysokości 3/4, licząc od dołu, i nie numerując tej strony. Układ pracy dyplomowej ma swoje standardy.

Niniejszy opis dotyczy takich prac jak prace magisterskie, prace licencjackie i prace inżynierskie.

Tekst główny pracy przedstawia się w częściach i rozdziałach. Klasyczne ujecie treści pracy kwalifikacyjnej może być wykonane w trzech rozdziałach. Liczba rozdziałów zależy od problemu badawczego, przyjętego tematu, jego objętości i odrębności treści, dyscypliny naukowej. Istotne jest, aby treść pracy była logicznie uporządkowana. Kolejne części, rozdziały, podrozdziały, paragrafy itp. powinny wynikać z siebie oraz powinny być ze sobą powiązane.

Część teoretyczna, literaturowa jest zwykle ujęta w jednym lub dwóch rozdziałach. Rozdziały te powinny zawierać uzasadnienie rozwiązania problemu badawczego, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy przedstawionym na podstawie literatury. Zaleca się, aby układ treści części teoretycznej był ujęty problemowo (przedmiotowo) jako podbudowa hipotezy lub tezy pracy. Układ tej części pracy powinien pozwolić na porównanie z wynikami własnych badań, przedstawionymi w części eksperymentalnej pracy.

Jeżeli praca zawiera rozbudowaną procedurę badawczą, przedstawia się ją w odrębnym rozdziale. Jest to rozdział poprzedzający badania własne na wybranym obiekcie. Ujmuje się w nim zastosowane metody i techniki badawcze rozwiązywanych problemów oraz system przetwarzania i opracowywania wyników badań. Rozdział ten omawia wskaźniki, dobór i charakterystykę badanej zbiorowości oraz zagadnienia procedury badawczej.

Wyniki badań własnych stanowią część empiryczną pracy. Powinna to być treść oryginalna, wynikająca z własnych dokonań i przemyśleń. Prezentowana treść powinna uwzględniać następującą kolejność:
– ekspozycję danych i ich opis,
– analizę i interpretację wyników,
– ocenę danych, wartościowanie, porównywanie,
– wnioskowanie, uogólnianie.

Taki układ rozdziałów pozwoli unikać powtórzeń, ich treść będzie ujęta w sposób zwarty i logiczny. Treść wchodząca w zakres danego rozdziału powinna całkowicie wyczerpywać zasygnalizowane w tytułach rozdziałów badawczych kwestie merytoryczne.

Tytuły, nazwy rozdziałów, tematy w tych rozdziałach należy formułować ze słów, które użyto przy redagowaniu pytań problemowych, hipotez, tezy. Muszą być węższe niż tytuły rozdziałów i adekwatne do przedstawianej treści.

Układ pracy dyplomowej – wróć do początku

Pisanie prac PEDAGOGIKA – badania, ankiety, wykresy, tabele

Czytaj więcej

Wskazówki do pisania pracy

Następujące wskazówki mogą pomóc w zorganizowaniu procesu pisania pracy:

Pisanie składa się z trzech faz, mianowicie: przygotowania do pisania, pisania na brudno, wielokrotnego poprawiania.
– Przygotowanie do pisania polega na organizacji materiału.
– Pisanie na brudno jest pierwszą próbą napisania całości.
– Ponowne pisanie i poprawianie często wymaga pomocy Czytelnika.

Promotor jest najbardziej kompetentnym Czytelnikiem, służy radą zarówno w szczegółach, jak i w odniesieniu do całości tekstu. Należy także poprosić inne osoby o uważne przeczytanie tekstu.

Czytaj więcej

Tematy prac licencjackich i magisterskich z administracji

Tematy prac licencjackich i magisterskich z administracji

 

 1. Uspołecznienie procesów zarządzania na szczeblu lokalnym.
 2. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 3. Zagadnienia prawne dotyczące planowania przestrzennego w Polsce
 4. Źródła prawa Unii Europejskiej i jego stosunek do prawa wewnętrznego państw członkowskich
 5. Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie ochrony konsumentów
 6. Straż gminna jako formacja powołana do ochrony porządku na terenie gminy
 7. Własność publiczna.
 8. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego
 9. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego
 10. Organizacja urzędu   administracyjnego   (np.   konkretnego   urzędu   marszałkowskiego  bądź administracji rządowej)

Pozostałe ciekawe tematy prac licencjackich i magisterskich z administracji

 1. Wznowienie postępowania administracyjnego
 2. Organizacyjno-prawne formy gospodarki komunalnej
 3. Jednostki organizacyjne gminy (np. konkretnej gminy)
 4. Ochrona konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej
 5. Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość w świetle prawa polskiego
 6. Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie ochrony konsumentów
 7. Koncesjonowanie działalności   gospodarczej   na   przykładzie   wytwarzania   i   obrotu   bronią, amunicją oraz materiałami wybuchowymi
 8. Spółka cywilna i jej przekształcenie w spółkę jawną
 9. Zamówienia publiczne w UE.
 10. Europejskie prawo konkurencji.
 11. Struktura organizacyjna UE.
 12. Historia samorządu terytorialnego w Polsce.
 13. Administracyjno-prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń na przykładzie xyz
 14. Zadania rady gminy na przykładzie gminy
 15. Organy powiatu i ich kompetencje.
 16. Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
 17. Zadania publiczne i sposoby ich realizacji przez jednostki podziału terytorialnego.
 18. Charakter prawny wojewody i jego funkcje.
 19. Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska.
 20. Pozycja ustrojowa i kompetencje NIK.

 

W razie potrzeby warto skorzystać z pomocy eksperta przy pisaniu takiej pracy. Oferta godna polecenia mieści się pod tym linkiem:

http://pisanieprac.co/ogloszenie/pisanie-prac-wzorcowych-2/

Czytaj więcej