Teren badań

Przy projektowaniu badań naukowych, oprócz wyboru metody badań, techniki i narzędzi badawczych, zmiennych i wskaźników niezbędne jest określenie tego, bez czego wymienione czynności byłyby niemożliwe do zrealizowania – teren badań.

Teren badań

Teren badań to miejsce, w którym badacz planuje przeprowadzić badania. Wybór taki zależny jest w głównej mierze od zakresu wypracowanego dla konkretnych badań problemu badawczego.  Istotną kwestią jest określenie w ramach definiowania pojęcia  teren badań, tzw. węzłów informacyjnych. Są to te miejsca (instytucje, ale i osoby), gdzie badacz może: „znaleźć informacje o informacjach w interesującym (…) zakresie”. Kolejnym krokiem na etapie konceptualizacji w badaniach naukowych, po określeniu terenu badań, powinno być doprecyzowanie próby badawczej. Pojęcie to w badaniach społecznych bezpośrednio wiąże się z terminem populacji (nazywanej też zbiorowością generalną).  Earl Babbie proponuje nazywać populacją: „określony teoretycznie zbiór elementów badania”.

Z przyczyn technicznych wyjątkiem jest prowadzenie badań obejmujących całą badaną populację. Najczęściej badacz dokonuje wyboru określonej liczby elementów spośród badanej populacji. Zbiór takich elementów nazywany jest próbą badawczą (reprezentatywną). Na wielkość próby wpływa sposób jej doboru.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się m.in. dobór celowy, dla którego warunkiem zastosowania jest posiadanie odpowiednich informacji o własnościach badanej populacji. W ramach doboru celowego używana jest tzw. próba kwotowa, dobierana ze względu na rozkład zmiennych (często wykorzystywana do badania opinii społecznej).
W naukach społecznych stosowana jest także metoda doboru losowego.

Nowak wskazuje, iż: „dobór losowy (…) nie gwarantuje wprawdzie uzyskania próby identycznej z populacją generalną pod względem rozkładów zmiennych i zależności między nimi, jednak pozwala na obliczenie prawdopodobieństwa określonego stopnia przybliżenia pod tymi względami próby do populacji”.

Czy teraz już wiesz czym jest teren badań?

Jeśli nie skorzystaj z pomocy:

Pisanie prac PEDAGOGIKA – badania, ankiety, wykresy, tabele

Czytaj więcej

Istota badań naukowych

Istota badań naukowych

Nowak definiuje badanie naukowe jako: „ciąg jednostkowych, czy zbiorowych czynności, który otwiera sformułowanie problemu, a który następnie zmierza do rozwiązania tego problemu — do udzielenia odpowiedzi na określające ten problem pytanie czy zbiór pytań.  Wskazuje on jednak na złożoność zagadnienia. Badanie naukowe możemy postrzegać sensu stricto: „jako odcinek procesu poznawczego, który polega na zbieraniu i analizie danych w toku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z rzeczywistością badaną i który zmierza do uzyskania odpowiedzi na sformułowane uprzednio pytanie czy do rozstrzygnięcia prawdziwości sformułowanej hipotezy”. Taka jest właśnie istota badań naukowych.

Możemy je rozumieć także jako: „znacznie rozleglejsze obszary czynności poznawczych: od poprawnego i jednoznacznego sformułowania pytań, na które chcemy szukać odpowiedzi – co zakłada, iż uprzednio uprzytomniliśmy sobie znaczenie terminów, które w tych pytaniach występują — poprzez czynności polegające na „przetłumaczeniu” tych pytań na język „wskaźników” i właściwych operacji badawczych, aż po zrealizowanie odpowiednich badań, zinterpretowanie wyników i wreszcie rozważenie tych wyników dla wyjaśnienia interesującego nas fragmentu rzeczywistości, dla sformułowania czy lepszego uzasadnienia jakiejś teorii o zjawiskach przez nas badanych czy też dla celów działań praktycznych”. Nieco inaczej definiuje badania naukowe Zaczyński. Twierdzi, że badanie naukowe jest: „wieloetapowym procesem zróżnicowanych wewnętrznie działań mających zapewnić nam obiektywne, dokładne i wyczerpujące poznanie wybranego wycinka rzeczywistości przyrodniczej, technicznej, społecznej lub kulturowej”. Cieślarczyk uważa, że badanie naukowe: „to próba poznania jakiejś rzeczywistości lub jej wycinka za pomocą metody naukowej (…). Wyniki badań powinny przedstawiać (opisywać i wyjaśniać, czasami również przewidywać) maksymalnie zbliżony do obiektywnego obraz rzeczywistości”.

Co jest celem badań naukowych?

Według Łobockiego będzie to: „poznanie prawdy, czyli ujawnienie stosunkowo obiektywnego stanu rzeczy (…). Chodzi tu zarówno o poszukiwanie prawdy, jak i jej opisywanie. Pilch i Bauman dodają, że celem działalności badawczej jest także tworzenie i rozwijanie nauki w sensie treściowym, zgodnie z metodami mającymi zapewnić obiektywne, zasadne i uporządkowane poznanie danej dziedziny rzeczywistości. Choć przedstawione definicje nieco inaczej określają, co jest celem badań naukowych,  zawierają one treści i desygnaty, które nie wykluczają się, a są raczej komplementarne wobec siebie.

Celem w badaniach naukowych jest uzyskanie wiedzy (rozumianej jako poznawanie i opisywanie prawdy), jak najszerszej,,czyli ogólnej i ścisłej, a w szczególności pewnej, cechującej się przy tym jak najpełniejszą zawartością informacji.

Istota badań naukowych to ciąg czynności realizowanych według ustalonych zasad, podejmowanych dla osiągnięcia założonego celu. Jest niem rozwiązanie wcześniej zdefiniowanego problemu (poznanie wycinka rzeczywistości). Ważnym jest, jak się wydaje, by owe czynności były dobrane tak, aby dawały gwarancję uzyskania wiarygodnych, obiektywnych danych o rzeczywistości. Zbiór tychże zasad, odpowiadających wspomnianym kryteriom, składa się na metodę badań.

Czytaj więcej

NIE MASZ NA NIC SIŁY? TO MOŻE BYĆ WIOSENNE PRZESILENIE

Jeśli nic Ci się nie chce, czujesz się ciągle zmęczony, chce ci się spać a bóle kości i głowy doskwierają? Na niczym nie możesz się skoncentrować, pisanie prac idzie słabo! I w dodatku jest luty.

To może być i pewnie jest syndrom wiosennego przesilenia. Brak słońca, odpowiedniej dawki witamin i minerałów, zmienna pogoda, na ogół przygnębiająca. Organizm nie ogarnia tak szybko zmiany w kierunku cieplejszych dni. Pojawiają się spore skoki ciśnienia, związane z bólem mięśni i głowy. Jednym słowem samopoczucie mizerne.

Co zrobić, jak poradzić sobie ze sobą w okresie przejściowym?

Najlepiej byłoby zrobić sobie krótki urlop i trochę odpocząć od pracy, bo i tak jesteśmy mało efektywni. Niestety, nie jest to normą w naszym kraju. Więc rzadko wiosną chodzimy na urlopy lub mamy wakacje.

Dlatego musimy pomóc sobie inaczej

Mamy za mało witamin i minerałów? To może potrzebny nam potas, magnes, cynk lub żelazo. Może warto zainwestować w witaminę D, zwiększyć dawkę witaminy C, E, B. To powinno wpłynąć pozytywnie na senność, rozdrażnienie i osłabienie organizmu. I co jeszcze?

5 sposobów na wiosenne przesilenie

Warto się wysypiać, nie chodzić spać zbyt późno

Postarać się nie przepracowywać, narzucić sobie spokojniejszy rytm dnia

Zdrowo i bardziej dietetycznie odżywiać się na co dzień, będzie nam lżej

Pić soki, jeść surówki, także z nowalijek, przyjmować witaminy

Chodzić na spacery, ćwiczyć, rozruszać się po zimie

 

O co jeszcze powinieneś zadbać?

Używki jeszcze bardziej pozbawiają twój organizm witamin więc – lepiej je odrzuć z diety w tym czasie

Ubieraj się odpowiednio – nie przegrzewaj ani nie wyziębiaj się zanadto

Idź do sauny żeby pozbyć się nadprogramowych toksyn

I  ruszaj się na świeżym powietrzu. Jak mówi mądre przysłowie: ruch to zdrowie! Dobre na każdą porę roku!

Czytaj więcej

Charakterystyka poszczególnych prac dyplomowych: praca magisterska, praca licencjacka

Praca dyplomowa jest najważniejszą samodzielną pracą studenta kończącą cykl dydaktyczny i powinna wykazywać jego wiedzę i umiejętności w zakresie realizowanego kierunku studiów, a  także  być zgodna ze specjalnością studiów.

Praca dyplomowa powinna stanowić samodzielne rozwiązanie przez autora problemu o charakterze koncepcyjnym lub badawczym oraz winna wykazać jego wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o bezpieczeństwie określonych stosownymi efektami kształcenia. Praca dyplomowa potwierdza także umiejętności w zakresie wypowiedzi pisemnej, redagowania i edycji tekstu naukowego oraz odpowiedniego zastosowania metod badawczych.

Praca licencjacka

Praca licencjacka ma charakter zawodowy i dowodzi, że autor potrafi w sposób uporządkowany rozwiązywać problemy w specjalistycznej dziedzinie pracy, używając przy tym niezbędnej do tego wiedzy oraz opisać efekty w formie przyjętej w nauce.

Zalecana objętość pracy 40-60 stron.

Praca magisterska

Praca magisterska ma charakter analityczny (bardziej teoretyczny oraz w większym stopniu samodzielny) i dowodzi, że autor potrafi w sposób uporządkowany rozwiązywać problemy w danej dziedzinie wiedzy i potrafi to opisać oraz udokumentować w formie opracowania nadającego się do szerszego wykorzystania.

Praca magisterska nie może stanowić prostej kontynuacji pracy licencjackiej natomiast może być  poszerzeniem zakresu i obszaru badań zawartych w pracy licencjackiej.

Zalecana objętość pracy 60-80 stron.
Student może wybrać seminarium dyplomowe i promotora pracy spośród nauczycieli akademickich wskazanych przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

Tematy prac dyplomowych ustalają promotorzy wspólnie ze studentami, biorąc pod uwagę kierunek studiów, zainteresowania studentów oraz potrzeby uczelni.

Tematy prac dyplomowych oraz wykaz promotorów zatwierdza kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej przed końcem semestru poprzedzającego ostatni rok studiów. W uzasadnionych przypadkach temat pracy możne być zmieniony, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, jednak nie później niż do końca pierwszego semestru ostatniego roku studiów.

Za naszej strony dowiecie się bardzo dużo na temat samodzielnego pisania prac. Znajdziecie też oferty zaufanych osób prywatnych i firm świadczących pomoc i konsultacje w takich pracach jak: prace magisterskie, prace licencjackie, prace inżynierskie i prace zaliczeniowe.

Zapraszamy do częstych odwiedzin naszej strony i polubienia facebooka.

Na facebooku zamieszczamy także inspirujące cytaty osób ważnych dla ludzkości.

Zapraszamy

 

Czytaj więcej

Koniec ferii i sesji

Wolne powoli się kończy. Dla niektórych sesja i egzaminy, dla innych ferie i zasłużony odpoczynek. Ale już ma się to ku końcowi.

Koniec lenistwa, czas brać się do pracy. Pisanie prac czas zacząć.

Na naszej stronie www.pisanieprac.co znajdziecie mnóstwo porad dotyczących pisania prac. Nie są to tylko ogłoszenia osób i firm świadczących taką pomoc, ale też mnóstwo porad jak napisać prace samodzielnie. W działach Porady i Jak napisać pracę odpowiednie informacje.

Na naszej stronie znajdziecie wszystko co dotyczy tematyki pisania prac.

Wyszczególnione są tu informacje na temat takich prac dyplomowych jak: prace magisterskie, prace licencjackie i prace inżynierskie. Także prace zaliczeniowe i prace semestralne mają tu swoje miejsce.

Na głównej stronie znajdziecie odnośniki do konkretnych podstron ogłoszeń. Zatem klikając na prace magisterskie wynajdujecie listę ogłoszeń właśnie w tej kategorii. Nie oznacza to bynajmniej w większości przypadków, że to jedyne typy prac w jakich ofert  przedstawia swoją pomoc. Wiele ogłoszeniodawców nie świadczy pomocy w kategorii prace inżynierskie, by więc znaleźć ogłoszenie najbardziej adekwatne trzeba wejść po prostu w ten dział.

A teraz parę słów do ogłoszeniodawców.

Dodawajcie różne ogłoszenia, nie ciągle te same treści i te same, duplikujące się tematy. W treści ogłoszeń wpisujcie dziedziny z jakich pomagacie. Wpisujcie miasto, w którym świadczycie pomoc. To ułatwi odnalezienie Waszego ogłoszenia. Treść ma znaczenie, chociaż jeśli student przeczytał już kilka lub kilkanaście ogłoszeń to na pewno nie przeczyta kolejnego dokładnie.

Dla osób, które mają problem z plagiatem w swojej pracy jest ebook pod adresem www.pisanieprac.co/ebook

Zachęcamy do częstego odwiedzania portalu.

Czytaj więcej