Ankieta w pracy licencjackiej

Ankieta w pracy licencjackiej

Ankieta jest sposobem zbierania informacji za pomocą drukowanej listy pytań zwanej kwestionariuszem, bez pośrednictwa ankietera. Jest to technika o wysokim stopniu „samoczynności” a rola osób badających sprowadza się do rozprowadzenia i zebrania kwestionariuszy. W swej naturze ankieta jest techniką zbliżoną do wywiadu kwestionariuszowego. Wspólną cechą obu technik jest zbieranie informacji i opinii poprzez wypytywanie innych osób. Od wywiadu odróżnia ją: stopień standaryzacji pytań, zakres problematyki objętej badaniem, zasady jej przeprowadzenia i wynikające stąd różnice dystansu, jaki dzieli badacza od respondentów. Badaniami ankietowymi obejmuje się najczęściej większe grupy osób. To sprawia, że wykorzystuje się ją przede wszystkim do sondowania nastrojów społecznych, orientacji czy sympatii politycznych, poglądów i opinii odnoszących się do czegoś lub kogoś . T. Pilch i T. Bauman definiują ankietę jako „technikę gromadzenia informacji polegającą na wypełnianiu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub częściej bez obecności ankietera.

Ankieta w pracy licencjackiej – przykład:

Bardzo proszę o wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Ankieta jest anonimowa. Odpowiedzi państwa zostaną wykorzystane do napisania pracy magisterskiej.
Dziękuję.
1. Płeć właściciela przedsiębiorstwa……………………………………………………….
a) kobieta
b) mężczyzna

2. Wiek właściciela przedsiębiorstwa………………………………………………………
a) do 25 lat
b) 26-30 lat
c) 31-35 lat
d) 36-40 lat
e) powyżej 40 lat

3. Wykształcenie właściciela przedsiębiorstwa.
a) podstawowe
b) zawodowe
c) średnie
d) pomaturalne
e) wyższe

4. Jaki jest przedział, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą……………………..
a) 1989-2000
b) 2001-2005
c) 2005- 2010
5. Jaka jest forma organizacyjno-prawna Pani(a) przedsiębiorstwa?
a) osoba fizyczna
b) spółka cywilna
c) spółka jawna
d) spółka akcyjna
e) spółka z o.o.
f) inna (jaka?) ………………………………………..

6. Jaką branżą zajmuje się Pani(a) przedsiębiorstwo?
a) produkcyjną (co produkuje?) ………………………………………………..
b) handlową (czym konkretnie się zajmuje?) ………………………………….
c) usługową (jakie usługi świadczy?) …………………………. ……………
d) produkcyjno-handlową (czym się zajmuje?) ……………………… ……….
e) produkcyjno-handlowo-usługową (czym się zajmuje?) ……………………..
f) inna (jaka?) ………………………………………….………………………

7. Jaki jest zasięg terytorialny prowadzonego przez Panią(a) przedsiębiorstwa?
a) lokalny
b) regionalny
c) krajowy
d) zagraniczny

8. Jaka jest grupa obsługiwana przez Pani(a) przedsiębiorstwo?
a) odbiorcy indywidualni
b) podmioty gospodarcze
c) jednostki budżetowe
d) inne (jakie?) …………………………………….

9. Czy Pani(a) zdaniem stworzenie nowego przedsiębiorstwa jest skomplikowane?
a) tak
b) nie
10. Jaki wg Pani(a) są czynniki utrudniające rozpoczęcie działalności gospodarczej i jakie mają znaczenie?

Wyszczególnienie Znaczenie
decydujące ważne mniej ważne nieistotne
Przepisy podatkowe
Biurokracja w instytucjach lokalnych
Infrastruktura
Stosunek władz lokalnych
Siła robocza
Mentalność konsumentów konkurencja
Inne (jakie?) ……………………

11. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat Pani(a) przedsiębiorstwo się rozwinęło?
a) tak
b) nie
c) nie nastąpiła istotna zmiana
12. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat Pani(a) przedsiębiorstwo dało nowe miejsca pracy?
a) tak
b) nie
13. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat Pani(a) przedsiębiorstwo dokonało redukcji zatrudnienia?
a) tak
b) nie
17. Jakie czynniki ograniczają rozwój przedsiębiorstwa Pani(a) zdaniem?
a) spadek popytu na towary i usługi
b) rosnące koszty stałe i zmienne
c) słaba sytuacja gospodarcza kraju
d) brak własnych środków finansowych
e) trudności w uzyskaniu kredytu
18. Skąd najkorzystniej pozyskać środki na rozwój przedsiębiorstwa
a) kredyt bankowy krótkoterminowy
b) kredyt bankowy długoterminowy
c) leasing
d) pożyczki
e) środki własne
f) inne (jakie?) ………………………..
19. Jakie czynniki skłaniają do rozwoju przedsiębiorstwa?
a) utrzymanie pozycji na rynku
b) sprostanie konkurencji
c) wzrost produkcji i usług
d) poprawa jakości
e) zwiększenie wydajności
f) zdobycie nowych rynków zbytu
g) sprostanie narastającym oczekiwaniom konsumentów
20. Jakie będą najbardziej atrakcyjne rynki dla Pani(a) przedsiębiorstwa?
a) lokalny
b) inne powiaty
c) inne województwa w kraju
d) zagranica

Ankieta w pracy licencjackiej czy magisterskiej