Aplikacja Radcowska

Aplikacja radcowska to praktyka absolwenta studiów prawniczych, która ma na celu przygotować go do wykonywania zawodu radcy prawnego.  W tym czasie aplikant zaznajamia się z całokształtem pracy oraz przygotowuje się do należytego czy też samodzielnego wykonywania tego zawodu.  Jest to jedna z możliwych dróg dostępu do zawodu radcy prawnego. Aplikantem może być każda osoba niekarana, która korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła  wyższe studia prawnicze w RP i uzyskała tytuł magistra bądź też zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce,  a także jest nieskazitelnego charakteru oraz swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię właściwego wykonywania zawodu radcy prawnego. Aplikacja jest odpłatna oraz zgodnie z rozporządzeniem z 2005 r. opłata wynosiła czterokrotność  – od 2 września 2009 r. wynosi trzyipółkrotność – minimalnego wynagrodzenia za pracę rocznie.  Jednak okręgowa rada radców prawnych może zwolnić aplikanta radcowskiego od ponoszenia opłaty w całości bądź w części,  a także odroczyć jej płatność czy też rozłożyć ją na raty.

Aplikanci są członkami okręgowych izb radców prawnych oraz są zobowiązani do wnoszenia opłaty członkowskiej.
Po 6 miesiącach aplikacji aplikanci radcowscy mają prawo występować przed sądami,  organami ścigania oraz organami administracji publicznej, za wyjątkiem:
– Sądu Najwyższego,
– Naczelnego Sądu Administracyjnego,
– Trybunału Konstytucyjnego i
– Trybunału Stanu.
Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej
  oraz uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
  albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 • zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika,  że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych  oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego  kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (19 września 2015 r.)  przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych  w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych  w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny – opłatę należy wnieść w wysokości 875zł ,
 • 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Aplikacja radcowska jest w Twoim zasięgu.