Biznesplan

Biznes plan bywa częścią lub sensem takich opracowań jak prace magisterskie. Warto wiedzieć więcej na temat biznesplanu. Czasami bez takich informacji pisanie prac nie ruszy z miejsca.

Planowanie jest czynnością, która powinna towarzyszyć każdemu działaniu firmy
– zarówno działaniom powtarzalnym, cyklicznym, rutynowym, jak również działaniom wyjątkowym, podejmowanym okazjonalnie, w skrajnych przypadkach – jednorazowo. Warunki ryzyka i niepewności, w jakich funkcjonuje każda firma, wymuszają poprzedzenie podjęcia decyzji, czyli zaangażowania środków dla osiągnięcia zamierzenia – stworzeniem wizerunku przyszłości prezentującego antycypację:
– podejmowanych działań,
– środków ich realizacji,
– oczekiwanych, czy raczej – zamierzonych rezultatów tych działań oraz
– potencjalnych czynników, mogących zakłócić osiągnięcie zamierzeń. Wymóg tworzenia owego przyszłego obrazu jest tym większy, im decyzja ma
bardziej wieloaspektowy charakter, im silniejsze i bardziej rozległe skutki niesie dla firmy oraz – im więcej czynników i uwarunkowań nie zależy od samej firmy, lecz od jej otoczenia.
Taki przyszły obraz firmy (lub jej części, bądź – sfery działania) zwykle przybiera postać planu, czyli opracowania zbioru dokumentów, gdzie zarówno w formie jakościowo-opisowej, jak również ilościowej przedstawione są cztery powyższe obszary (działania, środki realizacji, skutki działań oraz możliwe odchylenia).
Czynności prowadzące do powstania planu określa się planowaniem. Można w szczególności wskazać tu na takie czynności jak
– gromadzenie informacji w formie danych jakościowych i ilościowych – w tym informacji opisujących okresy przyszłe,
– ich porządkowanie, czyli selekcjonowanie i odpowiednie grupowanie (agregację),
– analizę danych z punktu widzenia ich wiarygodności oraz siły związków przyczynowo-skutkowych w relacjach:
– działanie-zamierzenie -> środki realizacji,
– działanie-zamierzenie ->  jego rezultaty,
– środki realizacji -> sposoby ich użycia,
– środki realizacji -> możliwe zakłócenia w dostępie do nich lub sposobie ich użycia,

– sformułowanie tendencji zmian w czasie w okresach przyszłych objętych horyzontem planu.
Planowanie o charakterze powtarzalnym jest prowadzone praktycznie w każdej firmie i po pewnym czasie staje się czynnością na tyle rutynową, że nie nastręcza specjalnie trudności – przynajmniej w warstwie metodologicznej. Wyspecjalizowane służby firmy potrafią sprawnie zastosować wypracowane procedury planistyczne i z reguły nie mają problemu z zaadaptowaniem modeli, czy narzędzi planistycznych. Z drugiej strony warto jednak wspomnieć, że narzędzia planowania podlegają ciągłej ewolucji i doskonaleniu.
Wyprzedzające w czasie porządkowanie rzeczywistości, ukazujące rozwój i kształtowanie przyszłej skali takich zjawisk jak sprzedaż, produkcja, nakłady, koszty, zyski itd. w standardowych przedziałach czasu – jest trudnym do przecenienia sposobem na systematyzację działań zmierzających do realizacji celów planistycznych w oparciu
0 zasady efektywności ekonomicznej. Systemowo stosowane planowanie z powodzeniem zdaje egzamin w sytuacji względnie stabilnych warunków działania firmy zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz w sytuacjach, które nie wymagają działań nadzwyczajnych, okazjonalnych, istotnie (skokowo) zmieniających stan firmy oraz jej usytuowanie na rynku. Biznesplan jako praca magisterska.
Takie okazjonalne działania w cyklu życia firmy pojawiają się jednak co jakiś czas, począwszy od powołania do życia przedsiębiorstwa, poprzez ważne decyzje w fazie funkcjonowania (np. – inwestycje), a skończywszy na fazie likwidacji przedsiębiorstwa. Niezbędna wówczas wydaje się formuła planowania, ukazująca w możliwie długim horyzoncie czasu projekcję realizacji owych „skokowych” przemian przedsiębiorstwa. Sytuacje takie właściwie zawsze można określić wspólnym atrybutem – są to zmiany o charakterze biznesowym. Niezależnie bowiem od tego, czy są one wykreowane na gruncie technicznym, organizacyjnym, czy finansowym – zawsze na tyle silnie skutkują w sposobie, zakresie i skali prowadzenia działalności gospodarczej oraz w efektach z niej płynących, że implikują ważne (często nieodwracalne) i długookresowe modyfikacje w ekonomiczno-finansowej kondycji firmy. Nie wydaje się możliwe, aby bez stworzenia planu realizacji takich przemian oraz ich konsekwencji można było je urzeczywistniać. A zatem plan, który jest tworzony właśnie w sytuacjach nadzwyczajnych, nie rutynowych oraz takich, które wywierają wpływ na całokształt działalności firmy nazwiemy planem biznesowym lub biznesplanem.
Biznesplan jest zestawem dokumentów (danych źródłowych, wyników obliczeń
1 dokonanych na tej podstawie analiz, zestawu przyjętych założeń), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy jak również danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania. Biznesplan uwzględnia wszystkie istniejące uwarunkowania natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej. Obejmuje on działalność historyczną (o ile nie dotyczy całkowicie nowego projektu), bieżącą oraz okresy przyszłe.