Błędy popełniane podczas pisania prac dyplomowych

Dziś publikujemy najczęstsze błędy popełniane podczas pisania prac dyplomowych.

Za długi tytuł. Temat powinien być wyrażony skrótowo i syntetycznie, tak sformułowany, by jak najściślej odzwierciedlał treści zawarte w pracy.
Niechęć do studiowania literatury związanej z przedmiotem badań i opracowanie rozdziału teoretycznego w oparciu o skromną literaturę.
Niechęć do studiowania literatury metodologicznej, co skutkuje błędną interpretacją przedmiotu i celu badań, zmiennych, problemów i hipotez.
Brak odwołania do literatury.
Błędnie sporządzone przypisy (często zamieszczane są przypisy tradycyjne i harwardzkie).
Brak uzasadnienia problemu, dlaczego tak określony problem będziemy rozpatrywać. Uzasadnienie powinno opierać się na dotychczasowych osiągnięciach nauki i praktyki.
Brak opisu metod i technik badawczych zastosowanych w pracy (błędem jest opis wszystkich metod stosowanych w badaniach pedagogicznych).
Brak zmiennych i wskaźników odnoszących się do własnych badań.
Brak próby interpretacji wyników badań, czyli uzasadnienia otrzymanych rezultatów.
Zniekształcenie struktury całości. Zbyt obszerny rozdział teoretyczny w porównaniu z rozdziałem empirycznym.
Brak korekty stylistycznej i gramatycznej.
Brak aneksu.
Zakończenie jako zbiór ogólników.
Wzorowanie się na poprzednich swoich opracowaniach (np. pracy licencjackiej) lub pracach wcześniej pisanych przez kolegów/koleżanki, które nie zawsze są prawidłowo zredagowane pod względem metodologicznym.
Pomijanie sugestii promotora.

Nie pozwól by któryś z tych błędów zaważył na Twojej przyszłości.