Budowa rozdziału metodologicznego

Konstruując rozdział metodologiczny, można pominąć cytowanie obszernych treści z metodologii ogólnej. Wszelkie wyjaśnienia terminologiczne, podziały, klasyfikacje metod (np. co to jest metoda, narzędzie badawcze, jak w literaturze definiuje się przedmiot badań, problem, hipotezy, ich rodzaje, podział i opis metod stosowanych w pedagogice, zmienne i wskaźniki itp.) możemy syntetycznie ująć w przypisach. W większości prac dyplomowych dominuje metodologia ogólna przesłaniająca te treści, które odnoszą się do własnych badań.

Trudno często w „gąszczu metodologicznym” znaleźć opis i uzasadnienie doboru metody zastosowanej w pracy autorskiej (natomiast są opisywane wszystkie metody stosowane w badaniach pedagogicznych) czy zmiennych i wskaźników odnoszących się do własnych badań. Tak opracowany rozdział zyskuje na przejrzystości i komunikatywności. Pozwala również na dużą oszczędność czasu przy sporządzaniu recenzji pracy. O kształcie tego rozdziału decyduje promotor.
Przykład
METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY
2.1. Przedmiot i cel pracy
Przedmiotem badań uczyniono…………………………………………………………
Podać przyjęte określenie własnego przedmiotu badań.
2.2. Problemy i hipotezy pracy

Badacze przez problem badawczy rozumieją…………. Hipoteza……………..(w nawiasie również źródło).
2.3. Zmienne i wskaźniki

Co to jest zmienna, rodzaje zmiennych itp.
2.4. Metody badań. Uzasadnienie wyboru metod i technik.

Najważniejsze informacje o metodach.
2.5. Organizacja badań
2.6. Charakterystyka badanych