Charakterystyka badanych

Aby dokonać charakterystyki badanej zbiorowości (próby badawczej), należy wykonać wiele czynności polegających na przekształceniu danych szczegółowych na syntetyczną informację o całej badanej zbiorowości. Materiał do tej charakterystyki czerpiemy z metryczki lub dokumentacji zebranej w trakcie wywiadu. Najlepiej ująć go w zestawieniu tabelarycznym lub w formie wykresu słupkowego bądź powierzchniowego. Następnie dokonujemy opisu struktury tej zbiorowości; informujemy o płci, wieku, stażu pracy.

Przykład

Badaniami objęto łącznie 557 mężczyzn. Wśród badanych najwięcej było mężczyzn w przedziale wiekowym od 30 do 39 lat (53,3%). Mniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku 40-49 lat (22,7%). Najmniej było mężczyzn pomiędzy 50. a 55. rokiem życia (3,2%). Procentowy rozkład badanych w zależności od wieku ilustruje rysunek 2. Wśród badanych pracowników służb ratowniczych najwięcej było osób z wykształceniem średnim (54,4%). Drugą pod względem liczebności grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (26,4%), podczas gdy najmniej liczni byli mężczyźni z podstawowym wykształceniem (0,5%). Procentowy rozkład badanych w zależności od poziomu wykształcenia prezentuje rysunek 3. W badanej populacji zdecydowaną większość stanowili mężczyźni żonaci (69,7%), mniej było kawalerów (21%), natomiast najmniej liczną grupę stanowili wdowcy (1,6%). Procentowy rozkład badanych ze względu na stan cywilny ilustruje rysunek x.

Często w badaniach odwołujemy się do takich zmiennych jak wykształcenie rodziców czy poziom osiągnięć szkolnych. Stanowią one zwykle zmienne niezależne. Najczęściej opisuje się oddzielnie wykształcenie matki i ojca. Jako zmienną niezależną można brać pod uwagę wykształcenie łączne. Wówczas należy przypisać odpowiednią punktację poszczególnym poziomom wykształcenia i obliczyć średnią.

Źródło: S. Korczyński: Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki.