Karta dyplomanta

Karta dyplomanta

Poniżej wzór karty dyplomanta w dwóch przykładowych wersjach:

Wersja I

 

Załącznik nr 1

Rok akademicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pieczęć Dziekanatu)

KARTA DYPLOMANTA

Imię i nazwisko dyplomanta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr albumu: . . . . . . . . . . . . .
Rodzaj studiów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek / Specjalność: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres dyplomanta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tytuł pracy dyplomowej:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w języku polskim

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w języku angielskim
Katedra dyplomowa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opiekun pracy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stopień i nazwisko

Kierownik Katedry: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stopień i nazwisko

Data wydania tematu: . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagany termin złożenia pracy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wg Regulaminu Studiów

Zakres pracy dyplomowej:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praca dyplomowa i jej wyniki stanowią własność Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis studenta podpis opiekuna pracy

I. Przyjęcie pracy:

Opinia opiekuna pracy: pozytywna, negatywna *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
data i podpis opiekuna pracy data i podpis kierownika katedry
II. Skład komisji egzaminu dyplomowego:
Przewodniczący:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Członkowie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Termin egzaminu dyplomowego:…………………………………………………………………………………………………….
Miasto, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis dziekana

 

 

 

II Wersja

 

KARTA DYPLOMANTA
1. Imię i nazwisko dyplomanta …………………………………………………………….. nr albumu ……………….
2. Kierunek: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Podkierunek: ……………………………………………………………………………………………………
Specjalność: ……………………………………………………………………………………………………
3. Adres dyplomanta: …………………………………………………………………………………………………………..
telefon: ……………………………………. e_mail:…………………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko kierującego pracą: ……………………………………………………………………………………..
5. Imię i nazwisko konsultanta pracy: …………………………………………………………………………………….
6. Data wydania tematu pracy dyplomowej/inżynierskiej:* …………………………………………………………
7. Temat pracy: …………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Temat (w języku angielskim): …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Podstawowe zagadnienia do opracowania: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Źródłowe pozycje literatury: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
data i podpis kierującego pracą data i podpis dyplomanta

11. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie przez Wydział ETI PG wyników mojej pracy dyplomowej i na przeniesienie praw majątkowych do nich na rzecz Politechniki Gdańskiej.
data i podpis dyplomanta
__________________________
* niepotrzebne skreślić
12. Średnia ważona (obliczona wg wzoru z Reg. Systemu Punktowego) …………………………………

data i podpis dyplomanta

13. Data przyjęcia pracy ……………………………………………………………………………………………………….
14. Ocena kierującego pracą (opinia w załączeniu) ………………………………………………………………….
15. Ocena recenzenta (opinia w załączeniu) ……………………………………………………………………………
16. Skład komisji egzaminu dyplomowego (patrz Aneks do Regulaminu Studiów)
Przewodniczący: …………………………………………………………………………………………………..
Kierujący pracą dyplomową: …………………………………………………………………………………..
Recenzent: …………………………………………………………………………………………………………..
Członkowie: ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
17. Egzamin dyplomowy został wyznaczony na dzień ………………….. w sali …………..o godz………….

podpis dziekana
18. Ogólny wynik studiów (wypełnia komisja egzaminu dyplomowego)
Ocena Ocena ważona
średnia ocen z indeksu – a (a∙0,5)
pozytywna ocena pracy dyplomowej – b (b∙0,25) w<3,30
3,30≤w<3,70
3,70≤w<4,10
4,10≤w<4,50
w≥4,50 – dostateczny
– dość dobry
– dobry
– ponad dobry
– bardzo dobry
pozytywna ocena egzaminu dyplomowego – c (c∙0,25)
w=a∙0,5+b∙0,25+c∙0,25 w= ocena wynikowa

Uzasadnienie ewentualnego podwyższenia oceny wynikowej o pół stopnia (patrz §26. p.3 Reg. Stud.) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
19. Ostateczny wynik studiów …………………………………………………………………………………………………
20. Komisja egzaminu dyplomowego wnioskuje* o przyznanie
a) dyplomu z oceną celującą,
b) dyplomu Dziekana za wybitną pracę dyplomową.
podpis przewodniczącego

 

 

 

KAŻDA UCZELNIA MA SWÓJ WZÓR KARTY DYPLOMANTA. Należy wejść na stronę uczelni i ściągnąć właściwy druk i go wypełnić