Kryteria oceny pracy magisterskiej

 

Obrona magisterska wieńczy wielomiesięczny okres przygotowywania i pisania pracy. Warto się do niej należycie przygotować, a będzie to łatwiejsze, jeśli będziemy znać kryteria oceny prac magisterskich.

Opinie na temat pracy

Po napisaniu całej pracy magisterskiej jest ona oceniana przez promotora, recenzenta i ewentualnie drugiego recenzenta. Posługują się oni arkuszami oceny pracy dyplomowej, które nie są udostępniane studentom. Typowy formularz zawiera następujące punkty:
-Czy treść pracy jest adekwatna do tematu określonego w tytule?

-Ocena układu pracy, struktury, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności prezentowanych tez.
-Merytoryczna ocena pracy.
-Inne uwagi.
-Czy i w jakim stopniu praca stanowi nowe ujęcie problemu?
-Charakterystyka doboru i wykorzystanie źródeł literaturowych i innych.
-Ocena formalna pracy.
-Sposób wykorzystania pracy.

Kryteria oceny

Ocena pracy magisterskiej będzie obniżona, jeśli student mija się z tematem obranym dla pracy, albo tok prezentowanego wywodu nie będzie zgodny z tytułową problematyką, co skutkuje brakiem zachowania myśli przewodniej pracy. Jeśli rozważania studenta są nie na temat, praca magisterska automatycznie jest oceniana na ocenę niedostateczną.
Recenzent przy wystawianiu oceny pracy bierze pod uwagę jej podział, kolejność prezentowanych tez i rozdziałów oraz konstrukcję spisu treści. Praca zostanie oceniona nisko, jeśli student wciąż będzie powtarzał te same treści, albo niepoprawnie formułował tezy oraz wnioski.

Merytoryczna ocena pracy weryfikuje jej poprawność rzeczową, metodologiczną i poprawność logiczną. Recenzent w arkuszu oceny może wpisać także inne swoje uwagi. Powinien on ocenić, czy tematyka i jej ujęcie w pracy magisterskiej jest trafne, a rozpatrywany problem wystarczająco doniosły. Ważnym elementem pracy podlegającym ocenie jest literatura. Recenzent ocenia poprawność językowo-stylistyczną pracy, sprawność cytowania źródeł i tworzenia przypisów oraz formalne kwestie redaktorskie.

Ostatecznie pracę dyplomową można ocenić na stopień:
-bardzo dobry,
-dobry plus,
-dobry,
-dostateczny plus,
-dostateczny,
-niedostateczny.

Prawda jest taka, ze każdy promotor stosuje swoje kryteria. Promotor to też tylko człowiek, więc w swojej ocenie może zawrzeć subiektywny osąd danej osoby, czyli np. ciebie.