Jak napisać dobrą pracę pisemną (recenzję)

Żeby napisać dobry pod względem wartości poznawczej oraz wartości technicznej tekst musimy poznać kilka zasad jakie pomogą nam w odpowiednim przygotowaniu tego zadania. Poniżej przedstawiamy kilka uwag na ten temat.

 

Elementy, które powinna zawierać praca pisemna:

  • wstęp –prezentacja obszaru, którego dotyczy recenzowany artykuł, wprowadzenie w temat, motywacja do wyboru tego tematu, ujęta w sposób ogólny (ale aktualny, w obszarze osobistym zainteresowań, ciekawy).

 

  • ocena poglądów prezentowanych w recenzowanym artykule –przedstawienie celu artykułu, hipotez badawczych, informacja czy te hipotezy zostały udowodnione, opis najważniejszych wniosków.

 

  • dyskusja – to ocena poglądów z recenzowanej pracy w oparciu o literaturę zarówno polską jak i zagraniczną (artykuły naukowe, pracowania zwarte) dane statystyczne (Eurostat, GUS, OECD,). Korzystać do oceny trzeba z literatury innej niż ta, z której korzystał autor artykułu. Przedstawiamy literaturę, która wspiera wnioski autora i taką, która prezentuje odmienne poglądy.

 

  • zakończenie – podsumowanie rozważań, wnioski własne. Części ta pozwala na użycie bardziej swobodnego stylu pisania.

 

  • Na końcu podajemy spis literatury (bibliografię), rysunków i tabel.

 

Dodatkowe informacje techniczne

Jeśli do tekstu wstawiamy tabele powinny one mieć numer oraz nazwę nad tabelą. Jeśli wstawiamy rysunek nazwę umieszcza się pod rysunkiem. Pod rysunkiem, tabelą, wykresem, itp. musi być podane źródło, na podstawie, którego powstał rysunek/tabela.

Podpisy wykonuje się automatycznie przez polecenie ODWOŁANIA/WSTAW PODPIS (numeracja wtedy będzie się w dalszym ciągu wstawiała automatycznie, w kolejności).

PRZYPISY I BIBLIOGRAFIA

Praca naukowa musi koniecznie przestrzegać pewnych reguł. Konieczne jest wskazywanie w postaci przypisów na źródła, z których korzysta autor tekstu.

 

Odwołania dzielimy na dwa rodzaje:

powołanie – gdzie dochodzi do sytuacji  parafrazowania lub kompilowania. W ten sposób referujemy stanowisko czy opinię innych autorów, nie cytujemy ich dosłownie, wykorzystujemy informacje przedstawiając je „własnymi słowami”.

cytowanie –następuje wtedy gdy dosłownie cytujemy autora, najczęściej w przypadku podawania definicji . Stosujemy wtedy cudzysłów „ …” i możemy też wyróżnić kursywą.

Przypis umieszczany jest na końcu cytatu czyjegoś autorstwa. To oznacza odwołanie na końcu każdego akapitu. Ogólnie wszystko, co zamieszczamy w pracy a czego sami nie wymyśliliśmy musi być opatrzone przypisem, który odesłać może do autora, książki, artykułu, z którego ideę, myśl, zamysł został zaczerpnięty.

W pracy naukowej nie używa się kolokwializmów (wyrazów potocznych), pretensjonalnego słownictwa, kwiecistych sformułowań czy nadmiernego dramatyzmu. Nie piszemy też w pierwszej osobie liczby pojedynczej np. „ja zrobiłam”, „ja napisałam” itd. Bywa to dopuszczalne jedynie w pisaniu podsumowania.

Znalezione obrazy dla zapytania broken pencil picture