Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy

Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy
……………., dnia …………………… roku

………………………………………………………….
(IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA)
………………………………………………………….
(NR ALBUMU)

………………………………………………………….
(KIERUNEK STUDIÓW)
………………………………………………………….
(RODZAJ I FORMA STUDIÓW)
OŚWIADCZENIE

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że przedkładana praca magisterska / inżynierska / licencjacka(*) na temat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
została napisana przeze mnie samodzielnie. Jednocześnie oświadczam, że ww. praca:
– nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a także nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony,
– nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów wyższej uczelni lub tytułów zawodowych.

Jestem także świadomy/a, że praca zawiera rezultaty stanowiące własność intelektualną Politechniki Łódzkiej, które nie mogą być udostępniane innym osobom i instytucjom bez zgody Uczelni.
………………………………………………………………………………
(PODPIS STUDENTA)

(*) – niepotrzebne skreślić

 

Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy

Powyższe oświadczenie to oświadczenie o samodzielności wykonania pracy dyplomowej: pracy magisterskiej, pracy licencjackiej, czy pracy inżynierskiej Politechniki Łódzkiej. Każda uczelnia ma swoje wymagania i treść oświadczenia może się różnić warto więc u źródła sprawdzić treść takiego oświadczenia.

Oświadczenie takie stanowi potwierdzenie tego, że student jest autorem swojej pracy i to poświadcza. Każdy student musi wiedzieć o tym, przed oddaniem swojej pracy do dziekanatu.
Traktujcie poważnie takie oświadczenie, bo podpisujecie się pod tym swoim nazwiskiem. To nie jest tak, ze to oświadczenie to jakiś banał czy bzdura, że po prostu to musi być. Podpisujecie się pod tym swoim nazwiskiem, więc to jest ważna sprawa.

Pisanie prac powinno być samodzielne, więc ta treść w pracy dyplomowej potwierdza właśnie taką samodzielną prace.

Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy umieszcza się zazwyczaj na początku pracy, ale bywają przypadki, że umieszcza się je pod koniec pracy. Tu nie ma reguł, więc musicie sprawdzić w wytycznych swojej uczelni. Takie wytyczne są zazwyczaj na oficjalnej stronie Twojej uczelni.

Powodzenia