Pisanie prac licencjackich

Pisanie prac licencjackich

Praca dyplomowa to praca, np. pisemna praca, której napisanie i przedstawienie na egzaminie dyplomowym (np. egzamin licencjacki, magisterski) oraz wcześniejsze poddanie procedurze recenzji, jest konieczne do zdobycia przez studenata , słuchacza ukończenia uczelni wyższej.Typowa praca dyplomowa ma formę pisemnego opracowania, liczącego od kilkunastu do kilkuset stron (zazwyczaj kilkadziesiąt) i jest sprawozdaniem z przeprowadzonych przez jej autora działań. Może ona mieć charakter czysto teoretyczny lub może zawierać opis wykonanych eksperymentów czy obserwacji z natury. Na kierunkach artystycznych i inżynierskich praca dyplomowa może mieć charakter projektu. Pisanie prac licencjackich kończy studia licencjackie.

Formę redakcyjną prac dyplomowych w mniejszym lub większym stopniu precyzują lokalne przepisy poszczególnych szkół bądź uczelni. Prace dyplomowe mają zwykle dość sformalizowaną strukturę. Składają się z wprowadzenia w temat, sformułowania celu, opisu sposobu realizacji celu i zakończenia. Kryteria oceny prac dyplomowych zwykle obejmują takie aspekty jak: doniosłość i ważność celu pracy, poprawność jego realizacji, trafność wniosków i spostrzeżeń, dobór i sposób wykorzystania jednostek piśmiennictwa, poprawność redakcji maszynopisu pracy. Pisanie prac licencjackich kończy studia licencjackie.

Można wyróżnić następujące rodzaje prac dyplomowych:

  • praca licencjacka – pisana na koniec studiów I stopnia licencjackich bądź w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Pozytywna recenzja pracy oraz zdanie egzaminu licencjackiego (dyplomowego) upoważnia do posługiwania się tytułem licencjata.
  • praca inżynierska – pisana na koniec studiów I stopnia inżynierskich bądź w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Pozytywna recenzja pracy oraz zdanie egzaminu inżynierskiego upoważnia do posługiwania się tytułem inżyniera.
  • praca magisterska – pisana na koniec studiów II stopnia lub magisterskich. Pozytywne recenzje pracy oraz zdanie egzaminu dyplomowego upoważnia do posługiwania się tytułem magistra. Wyjątki to kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz weterynariaabsolwenci studiów na tych kierunkach nie piszą prac magisterskich.
  • praca doktorska zwana również dysertacją lub rozprawą doktorską – wymagana do uzyskania stopnia naukowego doktora.
  • rozprawa habilitacyjna – będąca podstawą do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
  • Źródło: wikipedia

Jak to jest: Pisanie prac licencjackich

B

PROFESJONALNE KOREKTY prac doktorskich, magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych, artykułów naukowych. Pisanie prac licencjackich

 

 

Przykład strony tytułowej:

Zasady pisania pracy licencjackiej - Przykład strony tytułowej

Spis treści