Podmiot prawa autorskiego

Tym razem parę słów dotyczących prawa autorskiego w kontekście pisania prac. Niebawem zamieścimy więcej artykułów dotyczących tej tematyki. Podmiotem prawa autorskiego jest twórca. Może nim być wyłącznie osoba fizyczna. Zasada, według której prawo autorskie przysługuje twórcy, obejmuje zarówno autorskie prawa osobiste, jak i autorskie prawa majątkowe. W UPAPP zastrzeżona została możliwość odstępstwa od zasady przysługiwania praw autorskich twórcy („o ile ustawa nie stanowi inaczej”). Należy podkreślić, że to zastrzeżenie nie dotyczy praw osobistych, które chronią nieograniczoną w czasie wieź twórcy z utworem, są nierozerwalnie związane z twórcą i nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu. Dotyczy ono wyłącznie praw majątkowych. Mogą one przejść na osobę inną niż twórca w sytuacjach przewidzianych w ustawie oraz wskutek nabycia tego prawa od twórcy na drodze umownej lub w drodze dziedziczenia. Wyjątki od zasady, według której autorskie prawa majątkowe przysługują twórcy, dotyczą utworów zbiorowych (np. encyklopedii lub publikacji periodycznej). Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego przysługują producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie – ich twórcom. Domniemywa się, że producentowi lub wydawcy przysługuje prawo do tytułu. Wyjątkowa regulacja dotyczy też programów komputerowych. Prawa majątkowe do programu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują bowiem pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.
Z punktu widzenia działalności marketingowej przedsiębiorcy istotna jest również kwestia tzw. utworów pracowniczych. UPAPP przewiduje, że jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Każdy kto pisze prace magisterską czy inna dyplomową powinien mieć świadomość powyższych faktów. Pisanie prac nie powinno bowiem naruszać prawa autorskiego. W związku z powyższym każdy autor, nawet osoba, która napisze prace magisterska jest chroniona tym prawem. Pamiętaj o tym.