Praca magisterska opisowa a praca magisterska badawcza

Przystępując do opracowania tematu i planu pracy magisterskiej magistrant powinien podjąć decyzję, jaki typ pracy będzie pisał. Ma do wybory generalnie dwa typy takich prac – opisowe i badawcze.

Praca opisowa
Praca magisterska opisowa
Jeśli magisterka ma być pracą opisową, będzie się ona opierała o dostępne materiały innych autorów. Nie będzie to dzieło odtworzeniowe, ale zadaniem autora będzie oryginalne ujęcie danego problemu i przedstawienie argumentów na poparcie jego tezy. Student może korzystać z literatury fachowej, artykułów w prasie czy źródeł internetowych.

Praca badawcza

Praca magisterska badawcza
Drugim typem prac magisterskich są prace badawcze i jak nazwa wskazuje, są to prace powstałe na bazie przeprowadzonych przez studenta badań własnych. Badania, np. ankietowe, mają dowieść prawdziwości postawionych tez lub też im zaprzeczyć. Praca badawcza wymaga od autora zaangażowania i empirycznego podejścia do wybranego tematu.

Jaki typ pracy wybrać?

Rozważając wszystkie „za” i „przeciw” odnośnie wyboru danego typu pracy magisterskiej, należy brać pod uwagę wiele zróżnicowanych czynników. Po pierwsze, pracę teoretyczną pisze się dłużej niż badawczą, wraz z wyciągnięciem odpowiednich wniosków. Jeśli chodzi o koszty, to są one porównywalne w obu przypadkach.

Praca teoretyczna wymaga przeszukiwania licznych źródeł literaturowych i analizowania ich pod kątem wybranego tematu pracy. Badawcza praca magisterska obejmuje w zasadzie wyłącznie wybór odpowiedniej metody lub metod badawczych, przeprowadzenia badań i ich podsumowania. Wartość edukacyjna pracy badawczej zwykle jest oceniana wyżej, ponieważ student ma szansę sprawdzić w praktyce zasady i prawa znane mu dotychczas wyłącznie w teorii. Można więc powiedzieć, że staje się naukowcem, a nie tylko pisarzem, który umiejętnie łączy ze sobą różne źródła. Wiąże się to także z uzyskaniem pewnego prestiżu na uczelni – w oczach kolegów studentów oraz kadry wykładowców.

Nie ma jedynej odpowiedzi na pytanie, czy zdecydować się na pisanie pracy badawczej czy opisowej w ramach swojej magisterki. Wszystko zależy od predyspozycji i preferencji studenta. Czy praca magisterska jest trudna do opracowania? Na to pytanie może odpowiedzieć tylko osobą, która taką pracę musiała napisać.