Różnice pomiędzy pracą licencjacką i magisterską

Różnice pomiędzy pracą licencjacką i magisterską.

Każdy etap studiów kończy się stosownym egzaminem i obroną pracy pisemnej. Praca magisterska wieńczy 5-letnie studia wyższe, z kolei praca licencjacka wykorzystywana jest na pierwszym etapie studiów dwustopniowych. Po jej obronie student uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, z kolei po obronie magisterki staje się on magistrem, co jest już pierwszym tytułem naukowym. Na czym zasadniczo polega różnica pomiędzy tymi dwoma pracami?

Popularyzacja studiów dwustopniowych w Polsce

Przed 1999 rokiem w przeważającej ilości przypadków na uczelniach wyższych w Polsce – zarówno publicznych, jak i prywatnych, dominowały studia jednolite, inżynierskie lub magisterskie. Niemniej, 19 czerwca 1999 roku w Bolonii 29 państw, w tym Polska, podpisało Wspólną Deklarację Europejskich Ministrów Edukacji, na mocy której zobowiązano się do dalszego rozwoju popularnych w krajach unijnych studiów dwustopniowych, tj. studiów zawodowych kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata i studiów magisterskich uzupełniających, które następują po obronie pracy licencjackiej i są zwieńczone uzyskaniem tytułu magistra.

Obecnie 94 proc. kierunków studiów wyższych w Polsce jest prowadzonych w trybie dwustopniowym.

Różnice pomiędzy pracą licencjacką i magisterską

Nazwa to nie jedyna różnica pomiędzy pracą licencjacką a magisterską. Różnią się one przede wszystkim zawartością i zwykle objętością, nie zaś samą konstrukcją. Zarówno praca licencjacka, jak i magisterska, powinna spełniać założenia:
naukowy charakter – powinna być uporządkowanym, bogatym i aktualnym źródłem wiedzy z danego tematu,
samodzielne i twórcze opracowanie – musi zawierać własne oceny dotyczące analizowanego tematu,
konkretyzacja tematu – temat z praktyki lub teorii powinien być wyraźnie zaznaczony.

Temat pracy licencjackiej jest wybierany w inny sposób niż temat pracy magisterskiej, bowiem nie wymaga on przestudiowania i korzystania z bogatej literatury fachowej, w tym również zagranicznej. Z kolei, pisząc pracę magisterską student musi podejmować tematy, które wymuszają na nim poznanie i zrozumienie, a także przeanalizowanie i wykorzystanie literatury teoretycznej i naukowych metod analizy. Powinien on ocenić w odpowiedni sposób zebrane w ten sposób informacje. Różnice pomiędzy pracą licencjacką i magisterską.
Praca licencjacka powinna być profesjonalnie i rzetelnie napisana, a praca magisterska dodatkowo powinna rozwiązywać postawione na początku pracy problemy w oparciu o naukowe metody. Licencjat jest zwykle pracą krótszą od magisterki.