Tematy prac licencjackich i magisterskich z administracji

Tematy prac licencjackich i magisterskich z administracji

 

 1. Uspołecznienie procesów zarządzania na szczeblu lokalnym.
 2. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 3. Zagadnienia prawne dotyczące planowania przestrzennego w Polsce
 4. Źródła prawa Unii Europejskiej i jego stosunek do prawa wewnętrznego państw członkowskich
 5. Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie ochrony konsumentów
 6. Straż gminna jako formacja powołana do ochrony porządku na terenie gminy
 7. Własność publiczna.
 8. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego
 9. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego
 10. Organizacja urzędu   administracyjnego   (np.   konkretnego   urzędu   marszałkowskiego  bądź administracji rządowej)

Pozostałe ciekawe tematy prac licencjackich i magisterskich z administracji

 1. Wznowienie postępowania administracyjnego
 2. Organizacyjno-prawne formy gospodarki komunalnej
 3. Jednostki organizacyjne gminy (np. konkretnej gminy)
 4. Ochrona konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej
 5. Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość w świetle prawa polskiego
 6. Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie ochrony konsumentów
 7. Koncesjonowanie działalności   gospodarczej   na   przykładzie   wytwarzania   i   obrotu   bronią, amunicją oraz materiałami wybuchowymi
 8. Spółka cywilna i jej przekształcenie w spółkę jawną
 9. Zamówienia publiczne w UE.
 10. Europejskie prawo konkurencji.
 11. Struktura organizacyjna UE.
 12. Historia samorządu terytorialnego w Polsce.
 13. Administracyjno-prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń na przykładzie xyz
 14. Zadania rady gminy na przykładzie gminy
 15. Organy powiatu i ich kompetencje.
 16. Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
 17. Zadania publiczne i sposoby ich realizacji przez jednostki podziału terytorialnego.
 18. Charakter prawny wojewody i jego funkcje.
 19. Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska.
 20. Pozycja ustrojowa i kompetencje NIK.

 

W razie potrzeby warto skorzystać z pomocy eksperta przy pisaniu takiej pracy. Oferta godna polecenia mieści się pod tym linkiem:

http://pisanieprac.co/ogloszenie/pisanie-prac-wzorcowych-2/