Tematy prac magisterskich z administracji

Tematy prac magisterskich z administracji

Dziś przedstawiamy Wam przykładowe Tematy prac magisterskich z administracji.

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce i w Unii Europejskiej
 2. Administracja w państwie prawa
 3. Akty prawa miejscowego jako źródło prawa powszechnie obowiązującego
 4. Wolność słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 5. Integracja zewnętrzna nauk prawnych. Na przykładzie nauk politycznych
 6. Niepozytywistyczna i pozytywistyczna koncepcja państwa prawa
 7. Zadania szczegółowych nauk prawnych a wewnętrzna integracja prawoznawstwa
 8. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądów administracyjnych
 9. Dyrektywy wykładni w orzecznictwie sądów administracyjnych
 10. Ewolucja prawnej regulacji ochrony konkurencji i nadzoru nad koncentracją przedsiębiorców.
 11. Formalizm prawniczy a odpowiedzialność sędziów i urzędników za podejmowane decyzje
 12. Kierunki zmian kompetencji prawodawczych organów samorządu terytorialnego
 13. Koncepcja państwa prawnego w orzecznictwie sądów administracyjnych
 14. Kreowanie reputacji administracji publicznej przy użyciu technik public relation
 15. Obowiązywanie zasad techniki prawodawczej w stanowieniu prawa miejscowego
 16. Etyka urzędnicza
 17. Ochrona praw nabytych w postępowaniu administracyjnym
 18. Spór o autonomię prawa podatkowego w poglądach doktryny i orzecznictwa
 19. Spór o model administracji
 20. Standardy etyczne w administracji publicznej
 21. Status prawny członka korpusu służby cywilnej
 22. Wykładnia prawa podatkowego
 23. Stosowanie Konstytucji przez organy administracyjne
 24. Stosowanie prawa administracyjnego
 25. Stosowanie prawa europejskiego przez organy administracyjne.
 26. Stosowanie prawa przez organy administracji.
 27. Zasada zaufania obywateli do państwa w prawie polskim.
 28. Stosunek prawnopodatkowy jako szczególny tryb stosunku administracyjnoprawnego
 29. Technokratyczny model administracji i jego krytyka
 30. Zasady techniki prawodawczej w orzecznictwie sądów administracyjnych
 31. Uzasadnianie decyzji administracyjnych
 32. Prawne problemy bioetyki
 33. Prawnicze korporacje zawodowe w demokratycznym państwie prawnym
 34. Prawo a moralność w ponowoczesności
 35. Prawo wobec wielokulturowości
 36. Spór o współczesny model prawnika

Zapraszamy tez na naszą stronę główną, gdzie znajdziesz ciekawe ogłoszenia.