Tematy prac z prawa

Tematy prac z prawa

Oto propozycje tematów prac z prawa. Zachęcamy do zapoznania się. Może któryś z nich będzie dla Was inspiracją.

1. Ograniczenia prokury.
2. Prawa autorskie do opinii i ekspertyz zamawianych przez instytucje publiczne.
3. Prawa autorskie do publikacji naukowej pracownika wyższej uczelni.
4. Ochrona prawa do autorstwa utworu w świetle prawa autorskiego.

5.  Legitymacja organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do zawierania umów o korzystanie z autorskich uprawnień majątkowych.

6. List intencyjny.
7. Czynności zachowawcze (art.209 k.c.).
8. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
9. Możliwość potwierdzenia wadliwych czynności organów osób prawnych.
10. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
11. Regulaminy pracy jako specyficzne źródło prawa pracy
12. Regulaminy wynagrodzeń jako specyficzne źródło prawa pracy
13. Zakres podmiotowy układów zbiorowych pracy
14. Zawarcie układu zbiorowego pracy
15. Zawieszenie układu zbiorowego pracy
16. Klauzula generalizacyjna
17. Telepraca jako forma zatrudnienia nietypowego
18. Status prawny pracowników tymczasowych
19 Grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy
20. Fundusz Pracy
21. Europejski Fundusz Socjalny
22. Pojecie i tryb zwolnień grupowych – w świetle prawa polskiego i europejskiego
23. Odprawa pieniężna z tytułu zwolnień „ekonomicznych”
24. Prawo do odprawy pośmiertnej
25. Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy
26. Pracownicze urlopy bezpłatne
27. Prawo pracowników do ochrony prywatności
28. Zasada planowego udzielania urlopów wypoczynkowych
29. Urlop proporcjonalny
30. Prawo do wypoczynku jako podstawowa zasada prawa pracy
31. Ochrona szczególna a zwolnienia grupowe
32. Względne nakazy zatrudnienia
33. Charakter prawny norm prawa pracy
34. Czy rekodyfikować polskie prawo pracy?
35. Dyferencjacja prawa pracy a zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu
36. Zasada równego wynagrodzenia za pracę a prawo do godziwego wynagrodzenia
37. Ryzyko osobowe i sposoby jego minimalizowania
38. Podporządkowanie w stosunkach pracy tymczasowej
39. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
40. Pojęcie i przejawy deregulacji prawa pracy
41. Szkolenia jako forma przeciwdziałania bezrobociu
42. Bezrobocie na wsi – środki przeciwdziałania
43. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do stosunków pracy.
44. Sposoby przeciwdziałania stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego.
45. Zatrudnianie osób w pełni ubezwłasnowolnionych.
46. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych.
47. Pracodawca a osobowość prawna
48. Termin rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
49. Ochrona trwałości stosunku pracy pracowników pełniących mandat radnego.
50.  Zwolnienie od pracy na poszukiwanie pracy.

 

Tematy prac z prawa do prac magisterskich i licencjackich. zapraszamy do odwiedzania strony www.pisanieprac.co