UKŁAD PRACY i TEKSTU

UKŁAD PRACY i TEKSTU

Marginesy
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”: » PLIK » USTAWIENIA STRONY
lewy: 3,5-4,0 cm
prawy: 1,0-1,5 cm
górny: 2,0-2,5 cm
dolny: 2,0-2,5 cm
na oprawę: 0 cm
nagłówek: 1,5 cm
stopka: 1,5 cm

Odstęp między wierszami – interlinia
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”: » FORMAT » AKAPIT
tekst właściwy: 1,5 wiersza D tekst przypisu: pojedyncze 3 tekst w tabeli, w opisie tabeli, wykresu itp.: pojedyncze

Tabulatory
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”: » FORMAT » TABULATORY
D wielkość wcięcia (tabulatora): 0,5 – l

UKŁAD PRACY i TEKSTU

Czcionka
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”:
FORMAT » CZCIONKA
wzór: prosta, „nieudziwniona”, np. times new roman (CE), arial (CE), tahoma itp.
wielkość (rozmiar i proporcje):
czcionki tekstu właściwego 12 13 14
czcionki tytułu rozdziału, spisu treści, bibliografii itp.: 17 18 19
czcionki tytułu podrozdziału: 15 16 17
czcionki paragrafu: 13 14 15
czcionki przypisu: 9 10 11
czcionki w tabeli, w opisie tabeli lub wykresu: 9 10 11
czcionki numeru strony: 10 11 12
WSTAW » NUMERY STRON

UKŁAD PRACY i TEKSTU

Numeracja
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”:
strony pracy: numeracja ciągła, cyframi arabskimi; strona tytułowa, strony zawierające „Spis treści”, „Wykaz skrótów”, ewentualne podziękowania powinny być liczone, ale numer powinien być niewidoczny (w programie WORD można numer „zakleić” wybierając odpowiednią funkcję lub wyłączając funkcję wstawiania numeru na pierwszej stronie dokumentu).
odsyłacze: każdy rozdział od nowa (dotyczy także „Wstępu” i „Zakończenia”) -umieszczane na dole strony (za zgodą promotora można umieszczać na końcu każdego rozdziału); dopuszcza się także numerację ciągłą- w całej pracy;
tabele, diagramy, rysunki, zdjęcia i wykresy: numeracja ciągła (na końcu pracy, po „Bibliografii”, należy wówczas zamieścić stosowny wykaz), przy czym każdy rodzaj przedstawienia graficznego (schemat, tabela itp,) posiada odrębną numeragę.

Justowanie
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”: » FORMAT » AKAPIT » WYRÓWNANIE
tytuł pracy, nazwisko autora, nr albumu, miejsce i data: wyśrodkowane
tekst właściwy: obustronne
tytuł rozdziałów i podrozdziałów: wyśrodkowane
tekst przypisu: obustronne
tekst tabeli lub schematu: do lewej lub obustronne
tekst opisu tabeli lub schematu (tytuł oraz źródło): wyśrodkowane lub do lewej

UKŁAD PRACY i TEKSTU

Odsyłacze do przypisów
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”: » WSTAW » PRZYPIS
Odsyłacz, czyli numer towarzyszący przypisowi powinien być zawsze umieszczony w tekście nieco powyżej linii druku. W polskiej tradycji edytorskiej odsyłacze oznacza się cyframi arabskimi. Odsyłacz powinien zasadniczo znajdować się przed znakiem interpunkcyjnym (kropką, przecinkiem). Wyjątek stanowią zdania kończące się skrótami (itp. itd., etc). Wówczas po odsyłaczu nie stawia się już kropki.

Często zdarza się, że odsyłacz do przypisu znajduje się na jednej stronie, zaś tekst przypisu „przeskakuje” na stronę następną. W takiej sytuacji należy unikać jakichkolwiek jednostkowych korekt i starać się rozwiązać ten problem systemowo. Tajemnica zgodności stron odsyłaczy i tekstów przypisów tkwi we właściwym zgraniu: marginesów i wielkości czcionki. Na początek radzę nieco zmniejszyć marginesy. Powinno pomóc.

Dzielenie wyrazów
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”: » NARZĘDZIA » JĘZYK » DZIELENIE WYRAZÓW
sposób dzielenia: „dziel wyrazy automatycznie”
strefa przenoszenia: 0,5-1,0 cm
ograniczenie przenoszenia: do 2 wersów w kolejności
absolutnie nie należy dzielić wyrazów występujących w nagłówkach

Akapity
Akapity, czyli wcięcia w tekście właściwym (dokonywane przy pomocy tabulatora ustawionego w zakresie 0,5-1 lub też poprzez zastosowanie większej interlinii) służą do oddzielania od siebie pewnych sekwencji myślowych. Akapit stanowi zazwyczaj osobny etap refleksji. W akapicie każde zdanie powinno być kontynuacją poprzedniego. A zatem akapit powinien charakteryzować się spójnością wewnętrzną i zewnętrzną. Czasem, zamiast wcięcia stosuje się przerwę między poszczególnymi sekwencjami wypowiedzi (np. poprzez użycie przycisku Enter).
Podobnie jak cały tekst, akapit posiada budowę trójczłonową (tzw. rama lub formuła akapitowa). Składa się na nią: informacja początkowa (teza wyjściowa), wypowiedź rozwijająca oraz podsumowanie. Dzięki umiejętnemu stosowaniu akapitów, tekst pracy staje się przejrzysty i wygodny w lekturze. Przyjmuje się, że akapit stanowić mogą minimum dwa zdania złożone (tylko wyjątkowo można stosować akapity jednozdaniowe). Na jednej stronie powinny znaleźć się co najmniej dwa akapity. Nie jest to jednak reguła sztywna.
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”: » FORMAT » CZCIONKA » ODSTĘPY MIĘDZY ZNAKAMI.