Układ pracy magisterskiej

Układ pracy magisterskiej

Pisanie pracy magisterskiej ułatwi studentowi zaprezentowany poniżej wzór magisterki. Niekoniecznie trzeba go traktować jako bezwzględnie obowiązujący szablon. Można wprowadzać w nim pewne modyfikacje – dodawać i usuwać poszczególne elementy, dopasowując je do tematu i założonej treści pracy magisterskiej.

 1. Strona tytułowa

[ Nazwa uczelni wyższej]
Wydział …………………………….

[Imię i nazwisko autora pracy]
Nr albumu: ……………….

[TYTUŁ PRACY MAGISTERSKIEJ]

 

Praca magisterska
napisana na kierunku …………………
na specjalizacji: ………………………,
pod kierunkiem
[tytuł naukowy i imię i nazwisko promotora pracy]

 

[Miejscowość, data]

 1. Spis treści

SPIS TREŚCI

WSTĘP …………………………… [nr strony]

1. [TYTUŁ ROZDZIAŁU PIERWSZEGO] …………………………… [nr strony]

1.1. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]
1.2. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]
1.3. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]


2. [TYTUŁ ROZDZIAŁU DRUGIEGO] …………………………… [nr strony]

2.1. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

2.1.1. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

2.2. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]
2.3. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]


3. [TYTUŁ ROZDZIAŁU TRZECIEGO] …………………………… [nr strony]

3.1. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

3.1.1. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

3.2. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

3.3. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]  


ZAKOŃCZENIE …………………………… [nr strony]

BIBLIOGRAFIA …………………………… [nr strony]

ANEKS …………………………… [nr strony]

 1. Wstęp

WSTĘP

[Element ten stanowić powinien wprowadzenie do tematu pracy magisterskiej, krótkie omówienie problematyki pracy oraz jej poszczególnych rozdziałów. Student powinien umieścić w nim problem badawczy, metody badawcze, własne hipotezy itp. Treść wstępu powinna zaciekawić czytelnika i skłonić go do dalszego zapoznawania się z pracą magisterską. Wstęp może mieć około 1-2 strony A4.]

 • Rozdziały pracy

[TYTUŁ ROZDZIAŁU PIERWSZEGO]

[Wprowadzenie do rozdziału]

[Tytuł podrozdziału]

[Treść]
……………………………
……………………………
……………………………

[Tytuł podrozdziału]


[Treść]
……………………………
……………………………
……………………………

[TYTUŁ ROZDZIAŁU METODOLOGICZNEGO]

2.1. Cel, przedmiot badań, pytania badawcze


[Treść]
……………………………
……………………………
……………………………

2.2. Hipotezy badawcze


[Treść]
……………………………
……………………………
……………………………

2.3. Metody i techniki badawcze


[Treść]
……………………………
……………………………
……………………………

2.4. Obszar badań


[Treść]
……………………………
……………………………
……………………………

[TYTUŁ KOLEJNEGO ROZDZIAŁU]


[Wprowadzenie do rozdziału]

[Tytuł podrozdziału]

[Tytuł paragrafu]

[Treść]
……………………………
……………………………
……………………………

 • Zakończenie

ZAKOŃCZENIE


[Podsumowanie pracy, wraz z powtórzeniem problemu badawczego, jaki został omówiony w magisterce. Przedstawienie przeprowadzonych badań i wyciągnięcie z nich wniosków. Wskazanie perspektywy dalszych badań]
……………………………
……………………………

 • Bibliografia

BIBLIOGRAFIA


Literatura przedmiotu
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
5. ……………………………
n ……………………………

Literatura branżowa
49. ……………………………
50. ……………………………
51. ……………………………

Artykuły prasowe
52. ……………………………
53. ……………………………
54. ……………………………
n ……………………………

Akty prawne
70. ……………………………
71. ……………………………
72. ……………………………
73. ……………………………

Źródła internetowe
74. ……………………………
75. ……………………………
76. ……………………………
n ……………………………

Aneks

ANEKS


ZAŁĄCZNIKI:

 1. …………………………… [nr strony np. II]
 2. …………………………… [nr strony]
 3. …………………………… [nr strony]
 4. …………………………… [nr strony]
 5. …………………………… [nr strony]

Układ pracy magisterskiej i układ pracy magisterskiej