Wymagania edytorskie pracy dyplomowej

Praca powinna być napisana w jednolitym stylu. Dopuszcza się stosowanie liczby pojedynczej, np. przeanalizowałem, przebadałem, lub formy bezosobowej – przebadano, przeanalizowano. Przyjęty na początku jeden z sugerowanych stylów pisania powinien być konsekwentnie realizowany.

W całej pracy należy również stosować jednolity system oznaczania przypisów, rozdziałów i podrozdziałów, rysunków, tabel, schematów i załączników. Wszystkie strony pracy muszą być ponumerowane (najlepiej z prawej strony na dole; pierwsza strona jest stroną tytułową – bez numeracji).

Każdy rozdział i inne części pracy, jak wstęp, zakończenie, bibliografia, aneksy, spis tabel, zaczynają się od nowej strony. Rozdział musi być opatrzony numerem i tytułem. Tytuły rozdziałów powinny być napisane wersalikami, pogrubioną czcionką o rozmiarze 14 pkt, a tytuły podrozdziałów pogrubioną czcionką 12 pkt. Poniżej każdego tytułu należy zostawić przestrzeń o szerokości 12 pkt. Nie należy stawiać kropki po tytule pracy ani na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów, tytułów tabel, wykresów.

Praca dyplomowa (format papieru A4) powinna być znormalizowana, tj. pisana czcionką 12 Times New Roman, odstępy między wierszami -1,5 wiersza, odstępy między znakami i czcionkami — normalne, margines z lewej strony — 3,5 cm, z prawej oraz górny i dolny — 2,5 cm. Tekst wyjustowany (wyrównany do obu marginesów). W pracy należy stosować akapity. Stronę tytułową pracy ustala każda uczelnia.