Czym jest istota badań naukowych

Czym jest istota badań naukowych? Stefan Nowak definiuje badanie naukowe jako: „ciąg jednostkowych, czy zbiorowych czynności, który otwiera sformułowanie problemu, a który następnie zmierza do rozwiązania tego problemu – do udzielenia odpowiedzi na określające ten problem pytanie czy zbiór pytań”.  Wskazuje on jednak na złożoność zagadnienia. Jego zdaniem, badanie naukowe możemy postrzegać sensu stricto: „jako odcinek procesu poznawczego, który polega na zbieraniu i analizie danych w toku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z rzeczywistością badaną i który zmierza do uzyskania odpowiedzi na sformułowane uprzednio pytanie czy do rozstrzygnięcia prawdziwości sformułowanej hipotezy”.

Może je rozumieć także sensu largo jako: „znacznie rozleglejsze obszary czynności poznawczych: od poprawnego i jednoznacznego sformułowania pytań, na które chcemy szukać odpowiedzi – co zakłada, iż uprzednio uprzytomniliśmy sobie znaczenie terminów, które w tych pytaniach występują – poprzez czynności polegające na „przetłumaczeniu” tych pytań na język „wskaźników” i właściwych operacji badawczych, aż po zrealizowanie odpowiednich badań, zinterpretowanie wyników i wreszcie rozważenie tych wyników dla wyjaśnienia interesującego nas fragmentu rzeczywistości, dla sformułowania czy lepszego uzasadnienia jakiejś teorii o zjawiskach przez nas badanych czy też dla celów działań praktycznych”.

Czym jest istota badań naukowych wg Zaczyńskiego

Nieco inaczej definiuje badania naukowe Władysław Zaczyński, twierdząc, że badanie naukowe jest: „wieloetapowym procesem zróżnicowanych wewnętrznie działań mających zapewnić nam obiektywne, dokładne i wyczerpujące poznanie wybranego wycinka rzeczywistości przyrodniczej, technicznej, społecznej lub kulturowej”.

Marian Cieślarczyk natomiast uważa, że badanie naukowe: „to próba poznania jakiejś rzeczywistości lub jej wycinka za pomocą metody naukowej (…), wyniki badań powinny przedstawiać (opisywać i wyjaśniać, czasami również przewidywać) maksymalnie zbliżony do obiektywnego obraz rzeczywistości”.
Zatem co jest celem badań naukowych? Według Mieczysława Łobockiego będzie to; „poznanie prawdy, czyli ujawnienie stosunkowo obiektywnego stanu rzeczy (…). Chodzi tu zarówno o poszukiwanie prawdy, jak i jej opisywanie”.

Tadeusz Pilch i Teresa Bauman dodają, że celem działalności badawczej jest także tworzenie i rozwijanie nauki w sensie treściowym, zgodnie z metodami mającymi zapewnić obiektywne, zasadne i uporządkowane poznanie danej dziedziny rzeczywistości. Choć przedstawione definicje nieco inaczej określają, co jest celem badań naukowych, podkreślić należy, że zawierają one treści i desygnaty, które nie wykluczają się, a są raczej komplementarne wobec siebie.

Istotnym jest, że celem w badaniach naukowych jest uzyskanie wiedzy (rozumianej jako poznawanie i opisywanie prawdy), jak najszerszej, czyli ogólnej i ścisłej, a w szczególności pewnej, cechującej się przy tym jak najpełniejszą zawartością informacji.

Można przyjąć, że istotą badań naukowych jest ciąg czynności realizowanych według ustalonych zasad, podejmowanych dla osiągnięcia założonego celu, którym jest rozwiązanie wcześniej zdefiniowanego problemu (poznanie wycinka rzeczywistości). Ważnym jest, jak się wydaje, by owe czynności były dobrane tak, aby dawały gwarancję uzyskania wiarygodnych, obiektywnych danych o rzeczywistości. Zbiór tychże zasad, odpowiadających wspomnianym kryteriom, składa się na metodę badań.

Czytaj więcej

Wymiary elastyczności rynku pracy

Rynek pracy zgodnie z klasycznym podziałem jest rynkiem czynników produkcji. Jak definiuje go przykładowo M. Gulcz, stanowi „zespół transakcji sprzedaży-kupna jednego z czynników produkcji, jakim jest zdolność człowieka do wykonywania określonych czynności w procesie produkcji dóbr i usług”. Rynek pracy, jak każdy inny rynek, składa się z trzech głównych elementów: popytu, podaży i ceny. W sytuacji wzrostu ceny pracy, czyli płacy, zgodnie z prawem podaży i popytu, powinny rosnąć rozmiary podaży, a maleć rozmiary popytu, przy założeniu ceteris pańbus.
Po stronie podaży na rynku pracy znajdują się pracobiorcy, którzy oferują swoje usługi. Po stronie popytu znajdują się natomiast pracodawcy zgłaszający zapotrzebowanie na pracę zarówno w ujęciu ilościowym, tzw. pracę fizyczną, jak i w ujęciu jakościowym, co utożsamiane jest zazwyczaj z kapitałem ludzkim. Ceną pracy na rynku pracy jest przeważnie stawka płacy. Porównując popyt na pracę z jej podażą, określamy ceny równowagi i wielkość zapotrzebowania na pracę, pisanie prac.

W przypadku pracodawcy zgłaszane przez niego zapotrzebowanie na pracę zależy przede wszystkim od wielkości i struktury popytu na rynku dóbr konsumpcyjnych, determinowanego przez wiele czynników. Popyt na rynku pracy jest bowiem popytem pochodnym, właśnie dlatego że przedsiębiorstwa i różnego typu organizacje zgłaszają zapotrzebowanie na czynniki produkcji w zależności od rozmiarów popytu końcowego czy bezpośredniego na ich dobra i usługi. Popyt końcowy jest zatem dla pracodawców podstawową zmienną decyzyjną przy określaniu zapotrzebowania na pracę. Inaczej mówiąc, wielkość i struktura popytu na rynku pracy jest determinowana przez rozmiary i strukturę popytu konsumpcyjnego. Wynika to z faktu, że mieszana gospodarka rynkowa uwarunkowana jest popytowe, czyli np. rozmiary podaży na rynku towarowym, określające zapotrzebowanie na pracę, powinny dostosowywać się do zmian popytu globalnego na rynku towarowym, łącznej sumy konsumpcji, inwestycji oraz wydatków rządowych. Drugą główną zmienną decyzyjną przy określaniu zapotrzebowania na pracę jest technologia wytwarzania, czyli sposób łączenia czynników produkcji w odpowiednich proporcjach. Z tym wiąże się podział na techniki: surowcochłonne, pracochłonne, kapitałochłonne, technologicznie intensywne, łatwe i trudne do imitowania, które są bogatsze w wiedzę. Przykładowo, gdy technika jest bardziej kapitałochłonna, to występuje większy stosunek nakładów kapitału rzeczowego do nakładów pracy fizycznej. Wraz z rozwojem gospodarczym, o czym jeszcze będzie mowa, rośnie bowiem zapotrzebowanie na kapitał rzeczowy, a maleje na pracę fizyczną, co zwiększa wartość dodaną przemysłu. Następnie ma miejsce dalsza realokacja w stronę produkcji o większej zawartości wiedzy, czyli kapitału ludzkiego, tzw. pracowników wiedzy.

Elastyczność rynku pracy jest powszechnie rozumiana jako stopień, w jakim wyniki rynku pracy są determinowane przez tzw. czyste mechanizmy rynkowe, tj. interakcję między popytem a podażą, wyznaczającą wysokość płac, w porównaniu do różnego rodzaju zniekształceń, które mogą być źródłem sztywności rynku pracy. Te zniekształcenia mogą mieć charakter: ekonomiczny, finansowy, instytucjonalny, polityczny lub kulturowy. Są to czynniki oddziałujące na tzw. czysty rynek z zewnątrz.

Wobec tego źródłem większego lub mniejszego stopnia elastyczności rynku pracy mogą być działania pracodawców, pracowników, polityka gospodarcza albo związki zawodowe czy kultura narodowa, z którą wiążą się przykładowo założenia i stereotypy dotyczące przydatności pracowników, w zależności od płci, wieku lub choćby przynależności do jakiejś klasy społecznej. W tym ostatnim przypadku mało elastyczny rynek pracy to taki, na którym mamy do czynienia z wykluczeniem lub marginalizacją pewnych grup społeczeństwa, np. kobiet, młodych ludzi lub starszych pracowników, niepełnosprawnych, biednych albo wyznawców określonej religii czy imigrantów.

Czytaj więcej

Rewolucja z plagiatem w tle

Czy wiesz, że na zakup programów wyłapujących plagiat uczelnie wydały już wiele milionów złotych. Tylko z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dostały na ten cel sumę 35 mln zł. Każda uczelnia wyższa ma obowiązek sprawdzania każdej pracy dyplomowej pod kątem plagiatu. Jeśli myślisz, że Ci sie uda przemknąć z plagiatem i nikt tego nie wykryje – jesteś w błędzie. W Polsce jak sie wydaje na coś taką kasę to na pewno będzie sie chciało zwrotu z nawiązką. Kto za to zapłaci?? No Wy oczywiście, studenci.

Miliony na walkę z plagiatami

Ministerstwo Nauki przygotowuje już stosowne zmiany ustawowe, żeby wprowadzić jeden system. Program, z którego będą mogły korzystać uczelnie, ma powstać w ciągu roku. W systemie tym wszystkie prace znajdą się w jednej puli i każda nowa praca będzie porównywana z już istniejącymi. Czy to sprawi, że trzeba będzie obawiać się plagiatu bardziej? Niewątpliwie tak.

Na tej stronie pisaliśmy już wiele razy na temat plagiatu i co robić by się go ustrzec. Pod tym linkiem znajdziesz przekierowania do artykułu, w ktorym zebraliśmy więcej artykułow w tym temacie:

O plagiacie

Warto też przyjrzeć się poradnikowi Jak uniknąć plagiatu pod tym adresem: www.pisanieprac.co/ebook

Czytaj więcej

Majówkowe grillowanie

Nie skłamię, jeśli stwierdzę, że większość studentów jest już myślami w okolicach 1 maja i myśli o relaksie. Jeśli pogoda dopisze większość żaków spędzi ten czas na łonie przyrody relaksując się. I bardzo słusznie, bo to najlepszy moment by wyrwać się z tego kieratu codziennych obowiązków związanych ze studiowaniem, nauką i pracą. Trzeba złapać słońca, które napełni Was kreatywną energią do działania. To czas, gdy pisanie prac nie jest ważne. I tak właśnie postanówcie – przez te parę dni nie zaglądajcie do komputera, nie ślęczcie nad książkami, nie odrabiajcie zaległości. Tylko błogie lenistwo, relaks, odpoczynek, luźne rozmowy.

Żeby organizm fajnie się zregenerował powinniście też trzymać się jednej zasady: mało pić alkoholu (wiem, wiem, takie właśnie mieliście plany), ale faszerować się warzywami i owocami. Oczywiście w naszej „kulturze” łatwiej jest położyć na grillu kawał świni, najlepiej tłusty i zalać je różnymi sosami z Biedronki, ale spróbujcie może czegoś innego.  Każdy lubi szaszłyki – może więc zaskoczysz swoje towarzystwo warzywnym szaszłykiem pełnym smaku i aromatu?

Warzywa, które dobrze jest grillować to: papryka, cebula, pieczarki, cukinia, a nawet pomidor. Pomidory można faszerować i położyć na grillu. Cukinię możesz godzinę wcześniej przyprawić – dobrze komponuje się z solą himalajską, pieprzem cayenne i kurkumą. Zresztą taka dawka antyoksydantów przyda Ci się przed dawką tłustego mięcha, które na pewno i tak pojawi się na grillu. Oczywiście majówka nie jest od tego by sobie odmawiać, umartwiać się i jeść ascetyczne potrawy, ale takie warzywa mogą być bardzo ciekawą odmianą.

Smacznego

Czytaj więcej

Współpraca kuratora z środowiskiem szkolnym

Tak może wyglądać przykładowa praca zaliczeniowa (kierunek resocjalizacja lub pedagogika)

Podczas postępowania diagnostycznego kurator przeprowadza wywiad w środowisku rodzinnym i szkolnym, rozmowę indywidualną typu klinicznego, analizuje dokumentacje podopiecznego, np. z poradni wychowawczej, szkoły i innych instytucji, z którymi dziecko i jego rodzice mieli kontakt. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy kurator może zaproponować sądowi sposób rozwiązania sytuacji podopiecznego, np. środki zawarte w ustawie lub też inne, mniej konwencjonalne, ale adekwatne do sytuacji. Kurator może zaproponować sądowi, by zobowiązał podopiecznego i jego opiekunów np. do cotygodniowego osobistego składania sprawozdań z własnej aktywności, do uczęszczania na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze czy socjoterapeutyczne itp. Tak więc podczas postępowania wyjaśniającego, na zlecenie sądu, kurator może przeprowadzić wywiad środowiskowy, pomagający w rozpoznaniu sytuacji rodzinnej dziecka, może także sporządzić diagnozę i korzystając z danych zebranych przez siebie oraz przez inne placówki – zaproponować środek sądowy lub sądową reakcję.

Omawiając działania kuratora o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym zasygnalizowano już znaczenie czynności o charakterze diagnostycznym, a związanych z racjonalnym i celowym realizowaniem nadzoru lub dozoru kuratorskiego. Jednakże właściwym miejscem realizacji tego rodzaju zadań są wywiady środowiskowe, przeprowadzane przez kuratorów w postępowaniu sądowym, przed wydaniem przez sąd orzeczenia. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych jest jak wykazano domeną w szczególności kuratorów rodzinnych. Wykonują oni znacznie więcej wywiadów niż kuratorzy dla dorosłych, a wynika to z faktu, że przeprowadzają oni wywiady zarówno w sprawach dotyczących sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, jak też w sprawach nieletnich. Dobrze sporządzone stanowią one niezastąpione źródło wiedzy o osobie, której postępowanie dotyczy, warunkach jej egzystencji, właściwościach osobistych, więziach uczuciowych pomiędzy członkami rodziny, relacjach z otoczeniem. W sprawozdaniach z wywiadów, kuratorzy formułują własne wnioski i opinie w sprawie sytuacji faktycznej, której dotyczył wywiad w szczególności na temat stopnia dysfunkcji rodziny, zaniedbań wychowawczych i opiekuńczych, nadużywania władzy rodzicielskiej, a także stopnia demoralizacji dzieci. Dla sądu rodzinnego stanowią one istotne źródło informacji o osobach, których dotyczy postępowanie. Walor diagnostyczny kuratorskiego wywiadu środowiskowego docenili także autorzy kodyfikacji karnej z 1997 roku, dając prokuratorowi i sądowi możliwość zlecania kuratorowi przeprowadzania wywiadu środowiskowego, gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia oskarżonego przy czym przeprowadzenie takiego wywiadu jest obowiązkowe w sprawach o zbrodnie i w stosunku do oskarżonych, którzy w chwili popełnienia czynu nie ukończyli 21 roku życia, a zarzucono mu umyślny występek przeciwko życiu. Wywiad taki przeprowadza się w miejscu zamieszkania i pobytu oskarżonego oraz w miejscu jego pracy lub nauki. Przeprowadzający wywiad kurator dla dorosłych w celu ustalenia okoliczności dotyczących toczącego się postępowania, zbiera niezbędne informacje od rodziny oskarżonego, jego sąsiadów, przełożonych w miejscu pracy, wychowawców w miejscu nauki i od innych osób, które mogły posiąść odpowiednią wiedzę o oskarżony.

 

Czytaj więcej