Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
I.
Postanowienia ogólne
§ 1
1.
Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego w UPH oraz tryb postępowania przy sprawdzaniu prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Plagiat.pl, zwanego dalej „systemem”.
2.
Określone w regulaminie procedury antyplagiatowe stosuje się do prac dyplomowych licencjackich, inżynierskich i magisterskich, zwanych dalej „pracami”.
3.
Warunkiem dopuszczenia pracy do obrony jest jej sprawdzenie przez system.
4.
Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 3, polega na identyfikacji w treści pracy zapożyczeń z innych tekstów, w oparciu o bazę systemu (prace powstałe w UPH) oraz zasoby Inte rnetu i Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych,
(dalej ORPD), utworzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla systemów antyplagiatowych.
5.
System obsługują operatorzy, których powołują kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych.
6.
Administrator systemu prowadzi rejestr operatorów oraz odpowiada za ich szkolenia, w tym za sporządzenie szczegółowej instrukcji obsługi systemu.
7.
Koszty związane z obsługą systemu ponoszą jednostki organizacyjne odpowiedzialne za prowadzenie poszczególnych kierunków studiów.
II.
Zasady funkcjonowania systemu
§ 2
1.
System udostępnia jego użytkownikowi dane umożliwiające stwierdzenie, czyw sprawdzanej pracy doszło do wykorzystania innych tekstów z naruszeniem ich autorstwa, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
System nie dokonuje oceny czy doszło do naruszenia autorstwa – do jej wydania konieczna jest interpretacja promotora. System generuje raport podobieństwa i posiada udogodnienia do jego interpretacji.
§ 3
1.
Raport podobieństwa zawiera wyliczone współczynniki podobieństwa dla danej pracy w odniesieniu do innych tekstów oraz informacje dotyczące fragmentów pracy zidentyfikowanych przez system jako identyczne z tekstami z bazy danych, ORPD i zasobów Internetu.
2.
Współczynniki podobieństwa określają, w jakim stopniu praca składa się z fragmentów identycznych z wykrytymi w innych tekstach oraz są stosunkiem liczby słów odnalezionych w innych tekstach do całkowitej liczby słów w badanym dokumencie.
3.
Określa się pięć wartości współczynnika podobieństwa:
1)
współczynnik podobieństwa 1 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 5 wyrazów lub dłuższe odnalezione w bazie uczelni lub w zasobach ORD i Internetu, z wyłączeniem fragmentów aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych (BAP) – współczynnik ten służy przede wszystkim do badania samodzielności językowej autora pracy;
2)
współczynnik podobieństwa 2 określa, jaka część badanej pracy składa się z fraz odnalezionych w bazie uczelni, ORPD i zasobach Internetu, z wyłączeniem BAP o długości 25 wyrazów – współczynnik ten, ze względu na długość wykrywanych fraz jest narzędziem służącym do wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń;
3)
współczynnik podobieństwa 3 jest wyliczany analogicznie do współczynnika 1, z tym że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 5 wyrazów lub dłuższe, odnalezione przez system w BAP;
4)
współczynnik podobieństwa 4 jest wyliczany pod obnie jak współczynnik 2, z tym że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 25 wyrazów lub dłuższe
odnalezione przez system w BAP;
5)
współczynnik podobieństwa 5 oznacza jaka część badanej pracy składa się wyłącznie z fraz aktów prawnych odnalezionych w BAP o długości co najmniej 8 wyrazów.
4.
Jako górne granice współczynników podobieństwa wyznacza się:
1)
współczynnik podobieństwa 1 (sekwencje pięcio wyrazowe) – 50 %;
2)
współczynnik podobieństwa 2 (sekwencje dwudziestopięciowyrazowe) – 5 %.
III. Tryb postępowania w zakresie sprawdzania prac dyplomowych