Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

Regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
I.
Postanowienia ogólne
§ 1
1.
Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego w UPH oraz tryb postępowania przy sprawdzaniu prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Plagiat.pl, zwanego dalej „systemem”.
2.
Określone w regulaminie procedury antyplagiatowe stosuje się do prac dyplomowych licencjackich, inżynierskich i magisterskich, zwanych dalej „pracami”.
3.
Warunkiem dopuszczenia pracy do obrony jest jej sprawdzenie przez system.
4.
Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 3, polega na identyfikacji w treści pracy zapożyczeń z innych tekstów, w oparciu o bazę systemu (prace powstałe w UPH) oraz zasoby Inte rnetu i Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych,
(dalej ORPD), utworzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla systemów antyplagiatowych.
5.
System obsługują operatorzy, których powołują kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych.
6.
Administrator systemu prowadzi rejestr operatorów oraz odpowiada za ich szkolenia, w tym za sporządzenie szczegółowej instrukcji obsługi systemu.
7.
Koszty związane z obsługą systemu ponoszą jednostki organizacyjne odpowiedzialne za prowadzenie poszczególnych kierunków studiów.
II.
Zasady funkcjonowania systemu
§ 2
1.
System udostępnia jego użytkownikowi dane umożliwiające stwierdzenie, czyw sprawdzanej pracy doszło do wykorzystania innych tekstów z naruszeniem ich autorstwa, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
System nie dokonuje oceny czy doszło do naruszenia autorstwa – do jej wydania konieczna jest interpretacja promotora. System generuje raport podobieństwa i posiada udogodnienia do jego interpretacji.
§ 3
1.
Raport podobieństwa zawiera wyliczone współczynniki podobieństwa dla danej pracy w odniesieniu do innych tekstów oraz informacje dotyczące fragmentów pracy zidentyfikowanych przez system jako identyczne z tekstami z bazy danych, ORPD i zasobów Internetu.
2.
Współczynniki podobieństwa określają, w jakim stopniu praca składa się z fragmentów identycznych z wykrytymi w innych tekstach oraz są stosunkiem liczby słów odnalezionych w innych tekstach do całkowitej liczby słów w badanym dokumencie.
3.
Określa się pięć wartości współczynnika podobieństwa:
1)
współczynnik podobieństwa 1 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 5 wyrazów lub dłuższe odnalezione w bazie uczelni lub w zasobach ORD i Internetu, z wyłączeniem fragmentów aktów prawnych odnalezionych w Bazie Aktów Prawnych (BAP) – współczynnik ten służy przede wszystkim do badania samodzielności językowej autora pracy;
2)
współczynnik podobieństwa 2 określa, jaka część badanej pracy składa się z fraz odnalezionych w bazie uczelni, ORPD i zasobach Internetu, z wyłączeniem BAP o długości 25 wyrazów – współczynnik ten, ze względu na długość wykrywanych fraz jest narzędziem służącym do wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń;
3)
współczynnik podobieństwa 3 jest wyliczany analogicznie do współczynnika 1, z tym że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 5 wyrazów lub dłuższe, odnalezione przez system w BAP;
4)
współczynnik podobieństwa 4 jest wyliczany pod obnie jak współczynnik 2, z tym że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 25 wyrazów lub dłuższe
odnalezione przez system w BAP;
5)
współczynnik podobieństwa 5 oznacza jaka część badanej pracy składa się wyłącznie z fraz aktów prawnych odnalezionych w BAP o długości co najmniej 8 wyrazów.
4.
Jako górne granice współczynników podobieństwa wyznacza się:
1)
współczynnik podobieństwa 1 (sekwencje pięcio wyrazowe) – 50 %;
2)
współczynnik podobieństwa 2 (sekwencje dwudziestopięciowyrazowe) – 5 %.
III. Tryb postępowania w zakresie sprawdzania prac dyplomowych

Czytaj więcej

Wymogi stawiane pracom licencjackim/inżynierskim i magisterskim na Wydziale Towaroznawstwa zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa dnia 8 lipca 2004r.

Wymogi stawiane pracom licencjackim/inżynierskim i magisterskim na Wydziale Towaroznawstwa zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa dnia 8 lipca 2004r.

I. Wymogi regulaminowe dla pracy licencjackiej / inżynierskiej i magisterskiej

Praca:

 • jest wykonana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora, na temat związany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia
 • podlega ocenie promotora i recenzenta, którego wyznacza Dziekan
 • treść pracy jest przedmiotem dyskusji w trakcie egzaminu dyplomowego
 • po uzyskaniu zgody Dziekana może być napisana w języku obcym; obrona takiej pracy odbywa się w języku polskim lub obcym.

Wymogi stawiane pracom licencjackim/inżynierskim i magisterskim na Wydziale Towaroznawstwa zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa dnia 8 lipca 2004r.

II. Wymogi merytoryczne dla pracy licencjackiej / inżynierskiej

Praca powinna:

 • zawierać wyraźnie sprecyzowany problem teoretyczny lub empiryczny wraz z założeniami badawczymi
 • posiadać sformułowany cel pracy
 • opierać się na wiedzy o zasadach piśmiennictwa naukowego
 • zaleca się wykorzystanie co najmniej 20 pozycji bibliograficznych; zalecane jest wykorzystanie literatury w językach obcych
 • zaleca się objętość 50 stron maszynopisu bez załączników.

Przygotowanie pracy powinno ukształtować i pogłębiać umiejętności:

 • posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów i wykorzystywania jej do rozwiązywania postawionych problemów
 • samodzielnego poszukiwania i właściwego doboru materiałów źródłowych, związanych z opracowywanym tematem oraz powoływania się na źródła
 • analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych
 • prowadzenia logicznego toku wywodów
 • posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.

Wymogi stawiane pracom licencjackim/inżynierskim i magisterskim na Wydziale Towaroznawstwa zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa dnia 8 lipca 2004r.

III. Wymogi merytoryczne dla pracy magisterskiej

Praca powinna:

 • zawierać wyraźnie sprecyzowany problem teoretyczny lub empiryczny wraz z założeniami badawczymi,
 • posiadać sformułowany cel pracy i hipotezy
 • opierać się na wiedzy o zasadach piśmiennictwa naukowego
 • zaleca się wykorzystanie co najmniej 40 pozycji bibliograficznych; zalecane jest wykorzystanie literatury w językach obcych
 • zaleca się objętość 80 stron maszynopisu bez załączników.

Przygotowanie pracy powinno ukształtować i pogłębiać umiejętności:

 • posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów i wykorzystywania jej do rozwiązywania postawionych problemów
 • samodzielnego poszukiwania i właściwego doboru materiałów źródłowych, związanych z opracowywanym tematem oraz powoływania się na źródła
 • analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych
 • krytycznej analizy i oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie
 • dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie badanych (rozważanych) zjawisk
 • diagnozowania i oceny problemu badawczego w praktyce
 • w zakresie dostosowania warsztatu badawczego do rozwiązywanego problemu
 • prowadzenia logicznego toku wywodów
 • posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.

IV. Wymogi redakcyjne dla pracy licencjackiej / inżynierskiej i magisterskiej

Układ pracy:

 • karta tytułowa(wg opracowanego wzoru)
 • oświadczenie studenta o samodzielności przygotowania pracy
 • spis treści
 • wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, określić problematykę, cel i zakres pracy, sformułować tezę i hipotezy badawcze; wskazać metody badawcze a także przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy oraz określić charakter i rodzaje materiałów źródłowych),
 • tekst główny, wyrażający treść z uwzględnieniem podziału na rozdziały i podrozdziały
 • zakończenie (zawierające syntezę wniosków opartą na udowodnionych przesłankach i podsumowanie wyników)
 • wykaz wykorzystanej w pracy literatury, zgodny z wymogami opisu bibliograficznego, w alfabetycznej kolejności
 • wykaz wykorzystanych aktów prawnych
 • wykaz adresów internetowych
 • wykaz rysunków ( tabel, schematów, map, itp.)
 • wykaz załączników.

V. Zalecenia edytorskie dla pracy licencjackiej / inżynierskiej i magisterskiej

Maszynopis pracy powinien spełniać następujące wymagania:

 • format arkusza papieru: A4,
 • czcionka: Times New Roman
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
 • wielkość czcionki tytułów rozdziałów: 14 pkt, bold
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza
 • marginesy:
  • górny : 2,5 cm,
  • dolny : 2,5 cm,
  • lewy : 3,0 cm,
  • prawy : 2,0 cm,
 • stosowanie justowania (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
 • uwzględnianie akapitów
 • przestrzeganie obowiązku numeracji ciągłej (paginacji) w całej pracy
 • wykonanie wytłuszczoną czcionką Times New Roman 12 tytułów prezentacji tabelaryczno-graficznych
 • umieszczanie przypisów źródłowych pod prezentacjami tabelaryczno-graficznymi (czcionką Times New Roman 11)
 • dokonanie starannej korekty błędów językowych i maszynowych w tekście pracy.

VI. Wymogi dotyczące recenzji pracy i egzaminu określa Regulamin Studiów.


VII. Wymogi dotyczące archiwizowania prac określa Zarządzenie Rektora AE w Krakowie.

Czytaj więcej

Zasady przygotowania artykułów do druku w czasopiśmie Acta Neophilologica

Zasady przygotowania artykułów do druku w czasopiśmie Acta Neophilologica

W półroczniku drukowane są artykuły naukowe (nigdzie dotąd niepublikowane) w języku angielskim, niemieckim, polskim oraz rosyjskim z zakresu językoznawstwa i glottodydaktyki oraz literaturoznawstwa i przekładoznawstwa

Autor dostarcza sekretarzowi na adres Redakcji (Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1) artykuł w wersji elektronicznej (CD, DVD) lub drogą elektroniczną na adres: joanna.nawacka@gmail.com

Układ artykułu:

1.            Imię i nazwisko Autora (-ów),

2.            Nazwa jednostki naukowej,

3.            Tytuł artykułu,

4.            Słowa kluczowe w języku angielskim (maksymalnie 5),

5.            Tekst główny,

6.            Bibliografia.

 1. Tytuł artykułu i streszczenie w języku angielskim
 2. Dane Autora (Adres do korespondencji – pocztowy i internetowy)

Objętość artykułów łącznie z tabelami i wykresami nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu formatu A-4

Preferowany edytor tekstu Word. Czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki – 12; odstęp między wierszami – 1,5, marginesy po 25 mm

W tekście dopuszcza się stosowanie wyróżnień, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania wyrazów

Tytuły cytowanych pozycji zwartych i artykułów (w tekście i bibliografii ) należy podać kursywą

Cytaty należy ująć w cudzysłów (bez kursywy), fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach okrągłych, w takich nawiasach umieszcza się wszystkie odautorskie komentarze. Dopuszczalne są komentarze w formie przypisów dolnych (czcionka 10 pkt., interlinia 1)

W półroczniku stosowany jest jeden rodzaj przypisów; przypisy zamieszczane w tekście głównym, zgodnie z następującą konwencją:

[nazwisko rok wydania, strony], np. [Bralczyk 2007, 35]

[nazwisko rok wydania, tom, strony], np. [Куприн 1970-73, I, 339]

Autor sporządza jeden wykaz literatury (Bibliografia, Bibliograhy, Bibliografie, Библиография) dla całej pracy. Kolejność pozycji bibliograficznych powinna być alfabetyczna (wg nazwisk autorów). Prace zbiorowe, katalogi itp. należy uszeregować alfabetycznie według tytułów, redaktorów zbiorów należy oznaczyć przed nazwiskiem skrótem w języku zgodnym z publikacją: red. eds. Hrsg. ред.

Bralczyk J., 2007, O języku propagandy i polityki, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Zasady przygotowania artykułów do druku w czasopiśmie Acta Neophilologica

Źródło: http://www.uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/Acta_Neophilologica/358

Czytaj więcej

Wytyczne uczelni

Wytyczne uczelni

Każda uczelnia ma inne wytyczne. Zazwyczaj są to różnice nieznaczne.
Poniżej zaprezentowano wytyczne paru uczelni, które można uznać za pomoc przy pisaniu prac dyplomowych.

Uczelnia I

Tematyka pracy powinna być zgodna z kierunkiem i specjalnością.
Praca pisana jest w formie bezosobowej.
Zalecana objętość: praca licencjacka od 40 do 70 stron, praca magisterska od 70 do 100 stron.
Postać graficzna pracy
Praca powinna być pisana dwustronnie na białym papierze o formacie A4.
Marginesy: górny 25 mm, dolny 25 mm, prawy 25 mm, lewy 35 m
Rozmiar czcionki 12 – Times New Roman.
Odstęp między wierszami (interlinia): 1,5 wiersza
Tekst pracy pisany jest z uwzględnieniem rozdziałów, podrozdziałów, akapitów, przypisów, cytowania, źródeł, rysunków i tabel.
Numeracja strony (paginacja): obowiązuje numeracja ciągła od pierwszej (tytułowej) strony, na której nie umieszcza się numeru. Stosuje się cyfry arabskie. Numerację umieszcza się w prawym dolnym rogu.
Przypisy
Przypisy znajdują się u dołu strony, a ich numeracja jest ciągła w ramach całej pracy.
Przypisy w tekście numerowane są jako indeksy górne.
Jeżeli przypis dotyczy jednego słowa zamieszczonego w tekście, to należy go stawiać bezpośrednio po nim, natomiast w przypadku, gdy dotyczy całego fragmentu tekstu, to umieszcza się na końcu ostatniego zdania np. cytatu.
Przypisy dotyczące pozycji zwartych:
Od 2 do 3 autorów –
R. Davidson, B. Cope: Turystyka biznesowa. Warszawa 2003, s. 10.
Powyżej 4 autorów –
W. Baka i in.: Planowanie gospodarki narodowej. Warszawa 1976, s. 20
Przypisy dotyczące części pozycji zwartych:
S. Owsiak: Finanse publiczne: teoria i praktyka. [W:] Finanse publiczne w okresie
transformacji w Polsce. Red. J. Kowalski. Warszawa 1999, s. 27-28
Przypisy dotyczące pozycji zwartych pod redakcją:
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. (Red.) K. Kukułka, Warszawa 2003,
s. 20.

Przypisy dotyczące artykułu w czasopiśmie:
M. Gałuszka: Usługi finansowe. „Rzeczpospolita” 23 kwietnia 2005, nr 77 (1900), s. 13.

Uczelnia II- Wytyczne uczelni

I. Wymogi edytorskie
Maszynopis pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej powinien spełniać następujące wymagania:
1. Format arkusza papieru: A4 (pisane dwustronnie, za wyjątkiem strony tytułowej i oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy).
2. Czcionka: Times New Roman (Arial) wielkość 12 pkt.
3. Odstęp między wierszami: 1,5 wiersza
4. Marginesy:
górny – 2,5 cm
dolny – 2,5 cm
lewy – 3,5 cm,
prawy – 1,6 cm
5. Stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów).
6. Każdy akapit rozpocząć wcięciem 0,5 cm.
7. Wszystkie strony pracy są ponumerowane, a numer znajduje się u dołu strony,
8. Przypisy bibliograficzne należy zapisywać w systemie harwardzkim

Dział dotyczący wytycznych polskich uczelni będzie uzupełniany. Możecie wysyłać nam wytyczne dotyczące pisania prac licencjackich i pisania prac magisterskich swoich uczelni.

Czytaj więcej