Cytowanie podczas pisania pracy

Poniższy opis nie stanowi reguły, ale takie cytowanie jest dopuszczalne na większości polskich uczelni.

Przed pisaniem pracy poznaj wytyczne swojej uczelni, by nie popełniać głupich błędów.

Cytowanie

Cytowanie to przytaczanie cudzych wywodów, powoływanie się na fakty naukowe czy informacje zawarte w innych publikacjach. Wykorzystanie cudzych myśli bez podania ich źródła jest plagiatem, dyskwalifikuje autora jako badacza i rodzi poważne, negatywne konsekwencje.

Cytowanie spełnia 3 podstawowe funkcje:

 

  • wskazuje źródła wykorzystywanych informacji, poglądów, stanowisk,
  • wzbogaca zasadniczy tekst dodatkowymi informacjami
  • ukazuje złożoność tematu, poglądów, okoliczności, itp. Sposoby cytowania innych prac:
  • dosłowne przytaczanie fragmentu tekstu (cytat) – zwyczajowo cytuje się fragmenty tekstu o długości do kilkunastu zdań. Cytując fragment tekstu należy wyraźnie zaznaczyć, gdzie cytat się zaczyna, a gdzie kończy. UWAGA! Cytat musi być oznaczony kursywą. Własny tekst po cytowanym fragmencie powinien rozpoczynać się nowym wciętym akapitem
  • odwoływanie się do źródła bez dosłownego

 

 

Każde cytowanie powinno mieć odsyłacz do przypisu z danymi bibliograficznymi cytowanego źródła i  podaniem  numeru  strony.  Spis  cytowanej  literatury  umieszcza  się  na końcu pracy w sekcji „Wykaz literatury”.

 

Powołania na cytowane źródło dokonuje się przy pomocy przypisów dolnych. Przypis dolny składa się z dwóch połączonych części: numeru-odwołania do przypisu, który   pojawia się w tekście, oraz treści przypisu, który znajduje się na dole strony. Przypisy dolne należy wstawiać automatycznie, wówczas uzyskuje się ciągłą numerację dla całej pracy.

Nie wolno zamieszczać przypisu na innej stronie niż ta, na której znajduje się odnośnik odsyłający do tego  przypisu.  Przypisy  dolne  muszą  zawierać  numery  stron,  na  których  w źródle znajduje się cytowany tekst.

UWAGA! Należy konsekwentnie stosować wyłącznie przypisy dolne. Wymogi dotyczące przypisów dolnych:

  • numeracja ciągła – cyfry arabskie
  • czcionka Times New Roman, 10
  • interlinia pojedyncza
  • wyrównanie – obustronne.