ZwykłePrace semestralne

Cena: prace semestralne

Prace semestralne piszę się na prawie każdym kierunku studiów licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Okresem zdawania tych właśnie prac jest zazwyczaj końcówka semestru zimowego (czyli tak jak teraz) lub końcówka semestru letniego. Szukając pomocy możecie skorzystać w ofert zamieszczonych na tej właśnie stronie. Prace semestralne tylko z pisanieprac.co
A oto fragment przykładowej pracy semestralnej.
Potwierdzeniem głębokiego, postępującego kryzysu politycznego w Jugosławii był dramatyczny przebieg nadzwyczajnego XIV Kongresu Związku Komunistów Jugosławii. Rozpoczęty 20 stycznia 1990 roku, stał pod znakiem ostrego konfliktu między delegacja słoweńska, która opowiadała się za reformą systemu federalnego, decentralizacja i zwęszeniem samodzielności republik, a działaczami z Serbii, optującymi za unitaryzmem. Dodatkowym przedmiotem sporu był stosunek do wprowadzenia systemu wielopartyjnego i zalegalizowania opozycji. Po stronie Słoweńców opowiedziała się delegacja chorwacka, a także część działaczy z Bośni i Hercegowiny, którzy tym samym naruszyli dyscyplinę partyjną, gdyż X Kongres SK BiH przyjął uchwalę o SK jako „sile jugosłowiańskiej jedności . Natomiast Belgrad mógł liczyć na poparcie przedstawicieli pozostałych podmiotów federacji.
Obrady przebiegały w burzliwej atmosferze. Wreszcie, 22 stycznia, po gwałtownym starciu — Milośević pokazał przeciwnikom drzwi, „którymi można wyjść z SKJ” — delegaci słoweńscy opuścili obrady, w ich ślady poszła delegacja komunistów chorwackich. Tym samym obrady kongresu zostały zerwane, a w SKJ rozpoczął się proces rozpadu. W miejsce Związku Komunistów Jugosławii w poszczególnych republikach zaczęły powstawać nowe partie, które nie były już połączone wspólnymi organami władzy ani więzami organizacyjnymi.
Podobnie jak w pozostałych podmiotach federacji jugosłowiańskiej, scena partyjna w Bośni i Hercegowinie była zdominowana przez republikański oddział SKJ, Związek Komunistów Bośni i Hercegowiny (Savez komunista BiH). Ten partyjny hegemon swoja działalność opierał na ścisłej kooperacji z różnymi organizacjami o charakterze społeczno-politycznym Socjalistycznym Związkiem Ludu Pracującego (Sawz socijali-stićkoga radnog narada), Związkiem Zawodowym (Savez sindikata), Związkiem Młodzieży Socjalistycznej (Savez socijalislićke omladine BiH) oraz Związkiem Stowarzyszeń Bojowników Wojny Narodowowyzwoleńczej (Sovez udrużenja boraca Narodnooslobo-dilaćkagrata) .

Prace semestralne powinny być najlepszej jakości by dostać dobrą ocenę.

Imię/ nazwa firmy: biuro

E-mail: biuro@pisanieprac.co

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 02.07.2016

Cena: prace semestralne

Liczba odsłon: 354


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik