Wytyczne uczelni

Wytyczne uczelni

Każda uczelnia ma inne wytyczne. Zazwyczaj są to różnice nieznaczne.
Poniżej zaprezentowano wytyczne paru uczelni, które można uznać za pomoc przy pisaniu prac dyplomowych.

Uczelnia I

Tematyka pracy powinna być zgodna z kierunkiem i specjalnością.
Praca pisana jest w formie bezosobowej.
Zalecana objętość: praca licencjacka od 40 do 70 stron, praca magisterska od 70 do 100 stron.
Postać graficzna pracy
Praca powinna być pisana dwustronnie na białym papierze o formacie A4.
Marginesy: górny 25 mm, dolny 25 mm, prawy 25 mm, lewy 35 m
Rozmiar czcionki 12 – Times New Roman.
Odstęp między wierszami (interlinia): 1,5 wiersza
Tekst pracy pisany jest z uwzględnieniem rozdziałów, podrozdziałów, akapitów, przypisów, cytowania, źródeł, rysunków i tabel.
Numeracja strony (paginacja): obowiązuje numeracja ciągła od pierwszej (tytułowej) strony, na której nie umieszcza się numeru. Stosuje się cyfry arabskie. Numerację umieszcza się w prawym dolnym rogu.
Przypisy
Przypisy znajdują się u dołu strony, a ich numeracja jest ciągła w ramach całej pracy.
Przypisy w tekście numerowane są jako indeksy górne.
Jeżeli przypis dotyczy jednego słowa zamieszczonego w tekście, to należy go stawiać bezpośrednio po nim, natomiast w przypadku, gdy dotyczy całego fragmentu tekstu, to umieszcza się na końcu ostatniego zdania np. cytatu.
Przypisy dotyczące pozycji zwartych:
Od 2 do 3 autorów –
R. Davidson, B. Cope: Turystyka biznesowa. Warszawa 2003, s. 10.
Powyżej 4 autorów –
W. Baka i in.: Planowanie gospodarki narodowej. Warszawa 1976, s. 20
Przypisy dotyczące części pozycji zwartych:
S. Owsiak: Finanse publiczne: teoria i praktyka. [W:] Finanse publiczne w okresie
transformacji w Polsce. Red. J. Kowalski. Warszawa 1999, s. 27-28
Przypisy dotyczące pozycji zwartych pod redakcją:
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. (Red.) K. Kukułka, Warszawa 2003,
s. 20.

Przypisy dotyczące artykułu w czasopiśmie:
M. Gałuszka: Usługi finansowe. „Rzeczpospolita” 23 kwietnia 2005, nr 77 (1900), s. 13.

Uczelnia II- Wytyczne uczelni

I. Wymogi edytorskie
Maszynopis pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej powinien spełniać następujące wymagania:
1. Format arkusza papieru: A4 (pisane dwustronnie, za wyjątkiem strony tytułowej i oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy).
2. Czcionka: Times New Roman (Arial) wielkość 12 pkt.
3. Odstęp między wierszami: 1,5 wiersza
4. Marginesy:
górny – 2,5 cm
dolny – 2,5 cm
lewy – 3,5 cm,
prawy – 1,6 cm
5. Stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów).
6. Każdy akapit rozpocząć wcięciem 0,5 cm.
7. Wszystkie strony pracy są ponumerowane, a numer znajduje się u dołu strony,
8. Przypisy bibliograficzne należy zapisywać w systemie harwardzkim

Dział dotyczący wytycznych polskich uczelni będzie uzupełniany. Możecie wysyłać nam wytyczne dotyczące pisania prac licencjackich i pisania prac magisterskich swoich uczelni.