Wymogi stawiane pracom licencjackim/inżynierskim i magisterskim na Wydziale Towaroznawstwa zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa dnia 8 lipca 2004r.

Wymogi stawiane pracom licencjackim/inżynierskim i magisterskim na Wydziale Towaroznawstwa zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa dnia 8 lipca 2004r.

I. Wymogi regulaminowe dla pracy licencjackiej / inżynierskiej i magisterskiej

Praca:

 • jest wykonana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora, na temat związany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia
 • podlega ocenie promotora i recenzenta, którego wyznacza Dziekan
 • treść pracy jest przedmiotem dyskusji w trakcie egzaminu dyplomowego
 • po uzyskaniu zgody Dziekana może być napisana w języku obcym; obrona takiej pracy odbywa się w języku polskim lub obcym.

Wymogi stawiane pracom licencjackim/inżynierskim i magisterskim na Wydziale Towaroznawstwa zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa dnia 8 lipca 2004r.

II. Wymogi merytoryczne dla pracy licencjackiej / inżynierskiej

Praca powinna:

 • zawierać wyraźnie sprecyzowany problem teoretyczny lub empiryczny wraz z założeniami badawczymi
 • posiadać sformułowany cel pracy
 • opierać się na wiedzy o zasadach piśmiennictwa naukowego
 • zaleca się wykorzystanie co najmniej 20 pozycji bibliograficznych; zalecane jest wykorzystanie literatury w językach obcych
 • zaleca się objętość 50 stron maszynopisu bez załączników.

Przygotowanie pracy powinno ukształtować i pogłębiać umiejętności:

 • posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów i wykorzystywania jej do rozwiązywania postawionych problemów
 • samodzielnego poszukiwania i właściwego doboru materiałów źródłowych, związanych z opracowywanym tematem oraz powoływania się na źródła
 • analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych
 • prowadzenia logicznego toku wywodów
 • posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.

Wymogi stawiane pracom licencjackim/inżynierskim i magisterskim na Wydziale Towaroznawstwa zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa dnia 8 lipca 2004r.

III. Wymogi merytoryczne dla pracy magisterskiej

Praca powinna:

 • zawierać wyraźnie sprecyzowany problem teoretyczny lub empiryczny wraz z założeniami badawczymi,
 • posiadać sformułowany cel pracy i hipotezy
 • opierać się na wiedzy o zasadach piśmiennictwa naukowego
 • zaleca się wykorzystanie co najmniej 40 pozycji bibliograficznych; zalecane jest wykorzystanie literatury w językach obcych
 • zaleca się objętość 80 stron maszynopisu bez załączników.

Przygotowanie pracy powinno ukształtować i pogłębiać umiejętności:

 • posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów i wykorzystywania jej do rozwiązywania postawionych problemów
 • samodzielnego poszukiwania i właściwego doboru materiałów źródłowych, związanych z opracowywanym tematem oraz powoływania się na źródła
 • analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych
 • krytycznej analizy i oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie
 • dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie badanych (rozważanych) zjawisk
 • diagnozowania i oceny problemu badawczego w praktyce
 • w zakresie dostosowania warsztatu badawczego do rozwiązywanego problemu
 • prowadzenia logicznego toku wywodów
 • posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.

IV. Wymogi redakcyjne dla pracy licencjackiej / inżynierskiej i magisterskiej

Układ pracy:

 • karta tytułowa(wg opracowanego wzoru)
 • oświadczenie studenta o samodzielności przygotowania pracy
 • spis treści
 • wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, określić problematykę, cel i zakres pracy, sformułować tezę i hipotezy badawcze; wskazać metody badawcze a także przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy oraz określić charakter i rodzaje materiałów źródłowych),
 • tekst główny, wyrażający treść z uwzględnieniem podziału na rozdziały i podrozdziały
 • zakończenie (zawierające syntezę wniosków opartą na udowodnionych przesłankach i podsumowanie wyników)
 • wykaz wykorzystanej w pracy literatury, zgodny z wymogami opisu bibliograficznego, w alfabetycznej kolejności
 • wykaz wykorzystanych aktów prawnych
 • wykaz adresów internetowych
 • wykaz rysunków ( tabel, schematów, map, itp.)
 • wykaz załączników.

V. Zalecenia edytorskie dla pracy licencjackiej / inżynierskiej i magisterskiej

Maszynopis pracy powinien spełniać następujące wymagania:

 • format arkusza papieru: A4,
 • czcionka: Times New Roman
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
 • wielkość czcionki tytułów rozdziałów: 14 pkt, bold
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza
 • marginesy:
  • górny : 2,5 cm,
  • dolny : 2,5 cm,
  • lewy : 3,0 cm,
  • prawy : 2,0 cm,
 • stosowanie justowania (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
 • uwzględnianie akapitów
 • przestrzeganie obowiązku numeracji ciągłej (paginacji) w całej pracy
 • wykonanie wytłuszczoną czcionką Times New Roman 12 tytułów prezentacji tabelaryczno-graficznych
 • umieszczanie przypisów źródłowych pod prezentacjami tabelaryczno-graficznymi (czcionką Times New Roman 11)
 • dokonanie starannej korekty błędów językowych i maszynowych w tekście pracy.

VI. Wymogi dotyczące recenzji pracy i egzaminu określa Regulamin Studiów.


VII. Wymogi dotyczące archiwizowania prac określa Zarządzenie Rektora AE w Krakowie.