Zasady przygotowania artykułów do druku w czasopiśmie Acta Neophilologica

Zasady przygotowania artykułów do druku w czasopiśmie Acta Neophilologica

W półroczniku drukowane są artykuły naukowe (nigdzie dotąd niepublikowane) w języku angielskim, niemieckim, polskim oraz rosyjskim z zakresu językoznawstwa i glottodydaktyki oraz literaturoznawstwa i przekładoznawstwa

Autor dostarcza sekretarzowi na adres Redakcji (Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1) artykuł w wersji elektronicznej (CD, DVD) lub drogą elektroniczną na adres: joanna.nawacka@gmail.com

Układ artykułu:

1.            Imię i nazwisko Autora (-ów),

2.            Nazwa jednostki naukowej,

3.            Tytuł artykułu,

4.            Słowa kluczowe w języku angielskim (maksymalnie 5),

5.            Tekst główny,

6.            Bibliografia.

  1. Tytuł artykułu i streszczenie w języku angielskim
  2. Dane Autora (Adres do korespondencji – pocztowy i internetowy)

Objętość artykułów łącznie z tabelami i wykresami nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu formatu A-4

Preferowany edytor tekstu Word. Czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki – 12; odstęp między wierszami – 1,5, marginesy po 25 mm

W tekście dopuszcza się stosowanie wyróżnień, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania wyrazów

Tytuły cytowanych pozycji zwartych i artykułów (w tekście i bibliografii ) należy podać kursywą

Cytaty należy ująć w cudzysłów (bez kursywy), fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach okrągłych, w takich nawiasach umieszcza się wszystkie odautorskie komentarze. Dopuszczalne są komentarze w formie przypisów dolnych (czcionka 10 pkt., interlinia 1)

W półroczniku stosowany jest jeden rodzaj przypisów; przypisy zamieszczane w tekście głównym, zgodnie z następującą konwencją:

[nazwisko rok wydania, strony], np. [Bralczyk 2007, 35]

[nazwisko rok wydania, tom, strony], np. [Куприн 1970-73, I, 339]

Autor sporządza jeden wykaz literatury (Bibliografia, Bibliograhy, Bibliografie, Библиография) dla całej pracy. Kolejność pozycji bibliograficznych powinna być alfabetyczna (wg nazwisk autorów). Prace zbiorowe, katalogi itp. należy uszeregować alfabetycznie według tytułów, redaktorów zbiorów należy oznaczyć przed nazwiskiem skrótem w języku zgodnym z publikacją: red. eds. Hrsg. ред.

Bralczyk J., 2007, O języku propagandy i polityki, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Zasady przygotowania artykułów do druku w czasopiśmie Acta Neophilologica

Źródło: http://www.uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/Acta_Neophilologica/358